Spořicí státní dluhopisy – finanční slovník

Státní Dluhopis Republiky - recenze a zkušenosti investorů
Státní Dluhopis Republiky - recenze a zkušenosti investorů

Výčet abecedně seřazených obvykle užívaných výrazů, které jsou použity na internetových stránkách státních dluhopisů republiky nebo v dokumentech, které přímo souvisí se spořicími státními dluhopisy.

Recenzi a zkušenosti investorů se státními dluhopisy naleznete zde!

ADMINISTRÁTOR

Osoba, která zajišťuje vyplacení výnosů dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů. Administrátorem spořicích státních dluhopisů je Česká národní banka.  

CPI (Index spotřebitelských cen, Index životních nákladů)

Cenový index, který se využívá k měření míry inflace, a který měří náklady na nákup koše výrobků a služeb spotřebovávaných průměrnou domácností. Spotřební koš zahrnuje cenové reprezentanty, které s dostatečnou přesností a spolehlivostí zachycují průměrnou změnu cenové hladiny všech výrobků a služeb. Jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši jsou přiřazeny váhy dle podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě (nákladech) domácností. Index spotřebitelských cen se zveřejňuje pro každý měsíc na internetových stránkách Českého statistického úřadu, a to dle kalendáře zveřejnění. Další informace můžete nalézt na stránkách Českého statistického úřadu, v sekci Úvod > Statistiky > Ceny, inflace > Inflace, spotřebitelské ceny. 

DISKONT 

Výnos diskontovaného spořicího státního dluhopisu, který je dán rozdílem mezi jeho jmenovitou hodnotou a výší jeho pořizovací ceny. 

DISTRIBUTOR 

Distributor je smluvním partnerem Ministerstva financí. Prostřednictvím distributora můžete požádat o úpis spořicích státních dluhopisů. Distributor poskytuje vlastníkům spořicích státních dluhopisů další služby. Aktuální seznam smluvních distributorů naleznete na: Spořicí státní dluhopisy > Užitečné > Strategičtí partneři.

EMISE 

Soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek majících stejné datum vydání a stejné datum splatnosti. Emise může být vydávána postupně po částech (tranších). 

EMISNÍ KURZ 

Peněžní částka, za kterou Ministerstvo financí vydává (vydalo) spořicí státní dluhopis. Je určena procentem z jmenovité hodnoty spořicího státního dluhopisu

EMISNÍ PODMÍNKY 

Soubor podmínek, za kterých se spořicí státní dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka spořicích státních dluhopisů a Ministerstva financí jako emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném spořicím státním dluhopisu. 

LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ EMISE 

Lhůta, během které mohou být dluhopisy vydávány. 

EMITENT 

Osoba, která dluhopis vydává. Emitentem spořicích státních dluhopisů je Ministerstvo financí. 

ISIN (International Securities Identification Number) 

Identifikační označení dluhopisů téže emise přidělované dle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů. 

JMENOVITÁ (NOMINÁLNÍ) HODNOTA 

Dlužná částka, kterou je emitent k datu splatnosti dluhopisu povinen jeho vlastníkovi splatit. Též jako nominální hodnota dluhopisu či jistina. 

MAJETKOVÝ ÚČET 

Účet, na němž se evidují spořicí státní dluhopisy vlastníka v evidenci vedené Ministerstvem financí. Tento účet bude každému zájemci o spořicí státní dluhopisy automaticky zřízen po podání žádosti o jejich pořízení či jiných žádostí souvisejících se spořicími státními dluhopisy. 

NID (Náhradní identifikační číslo) 

Číslo, které bude přiděleno fyzické osobě, která nemá v České republice přiděleno rodné číslo, nebo právnické osobě, která může v souladu s emisními podmínkami upisovat spořicí státní dluhopisy, a která nemá v České republice přiděleno identifikační číslo. NID bude identifikačním znakem majetkového účtu této osoby v evidenci spořicích státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. 

PLATEBNÍ ÚČET 

Bankovní účet osoby, která může v souladu s emisními podmínkami upisovat spořicí státní dluhopisy, je veden dle emisních podmínek v tuzemsku v domácí měně. Na platební účet jsou spláceny spořicí státní dluhopisy a vypláceny jejich výnosy. K majetkovému účtu vedenému v samostatné evidenci státních dluhopisů se vztahuje vždy jenom jeden platební účet a to pro všechny vlastněné dluhopisy, které jsou evidovány v evidenci ministerstva.

POMĚRNÝ VÝNOS 

Část výnosu, která je úměrná době držení dluhopisu od počátku příslušného výnosového období. Poměrný výnos dluhopisu za příslušné výnosové období obdrží vlastník spořicího státního dluhopisu při předčasném splacení. 

PPN 

Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s dluhopisem v souladu s § 97 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

PROVOZNÍ ŘÁD 

Dokument, který upravuje podmínky vedení evidence Ministerstva financí (ve které jsou vedeny majetkové účty a na nich evidované dluhopisy), související činnosti vykonávané Ministerstvem financí a ostatními dále vymezenými osobami a práva a povinnosti vlastníků spořicích státních dluhopisů a dalších osob při poskytování služeb spojených s vedením samostatné evidence. 

PŘEDČASNÉ SPLACENÍ 

Splacení spořicího státního dluhopisu před řádným datem splatnosti dluhopisu. Vlastník spořicího státního dluhopisu má právo požádat prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů za podmínek a v termínech, které stanoví emisní podmínky příslušného dluhopisu. 

PŘECHOD 

Změna osoby vlastníka spořicích státních dluhopisů z jiného důvodu než na základě smlouvy. K přechodu dochází zejména při dědictví. 

PŘEVOD 

Změna osoby vlastníka spořicích státních dluhopisů, ke které může dojít na základě uzavřené smlouvy (např. kupní smlouvy či darovací smlouvy) nebo pokud se převodce a nabyvatel dostaví k distributorovi a požádají o převod společně. 

REINVESTICE DLUHOPISŮ 

Jmenovitá hodnota dluhopisů, popř. poslední výnos dluhopisu v souladu s příslušnými emisními podmínkami všech nebo části původních dluhopisů vlastníka nejsou vyplaceny bezhotovostním převodem na peněžní účet vlastníka dluhopisů, ale jsou reinvestovány do předem určených dluhopisů. Reinvesticí dluhopisů se rozumí pořízení dalších spořicích státních dluhopisů ve jmenovité hodnotě odpovídající jmenovité hodnotě, popř. poslednímu výnosu dluhopisu v souladu s příslušnými emisními podmínkami všech nebo části původních dluhopisů vlastníka 

REINVESTICE VÝNOSU DLUHOPISU 

Výnos reinvestičního spořicího státního dluhopisu není pravidelně vyplácen, ale je reinvestován. Reinvesticí výnosu dluhopisu se rozumí připsání dalších spořicích státních dluhopisů ve jmenovité hodnotě odpovídající částce výnosu dluhopisu. Počet kusů spořicích státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích. 

SAMOSTATNÁ EVIDENCE STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VEDENÁ MINISTERSTVEM FINACÍ 

Evidence Ministerstva financí, v níž jsou vedeny majetkové účty a na nich evidované spořicí státní dluhopisy jejich vlastníků. Evidence je vedena v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. 

SMLUVNÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO 

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele. K zajištění této pohledávky může být použit i spořicí státní dluhopis. Pro případ, že dluh nebude včas uhrazen, lze dosáhnout uspokojení pohledávky zpeněžením zástavy. Příkaz k zápisu smluvního zástavního práva k dluhopisům podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce prostřednictvím distributora. K požadavku na zápis předloží tyto osoby distributorovi originál nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy. 

SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPISY 

Zaknihované cenné papíry, které vydává Ministerstvo financí, jsou evidovány v elektronické podobě v evidenci vedené Ministerstvem financí. Spořicí státní dluhopisy nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu, např. na burze cenných papírů, a mají vyloučenou nebo omezenou převoditelnost. Spořicí státní dluhopisy mohou upisovat pouze osoby uvedené v příslušných emisních podmínkách.

Dluhopis Republiky - pamětní list
Dluhopis Republiky – pamětní list

TRANŠE

Část emise spořicích státních dluhopisů, která je emitentem nabídnuta samostatně k úpisu. 

UPISOVACÍ OBDOBÍ 

Období, během kterého Ministerstvo financí sbírá prostřednictvím distributorů požadavky na nákup nabízených spořicích státních dluhopisů. 

UPISOVATEL 

Osoba, která v souladu s příslušnými emisními podmínkami podá žádost o úpis dluhopisů, uhradí cenu těchto dluhopisů a stane se vlastníkem dluhopisů. Aktuální seznam možných upisovatelů spořicích státních dluhopisů naleznete na: Spořicí státní dluhopisy > O dluhopisech > Kdo může nakupovat.

ÚPIS 

Proces, během kterého Ministerstvo financí sbírá prostřednictvím distributorů požadavky na nákup spořicích státních dluhopisů a přijímá úhradu jejich ceny. 

VÝNOS DLUHOPISU 

Částka, kterou platí Ministerstvo financí vlastníkovi spořicích státních dluhopisů za půjčení peněžních prostředků. Vypočítává se vždy za předem stanovené výnosové období a je určena pevnou úrokovou sazbou, případně rozdílem mezi jmenovitou hodnotou spořicího státního dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem.

Recenzi a zkušenosti investorů se státními dluhopisy naleznete zde!

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..