Státní dluhopisy republiky – recenze & zkušenosti investorů

Dluhopis Republiky
Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky recenze

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí ČR při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Dluhopis Republiky recenze a zkušenosti investorů
Dluhopis Republiky recenze a zkušenosti investorů

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky.

Dluhopis Republiky zkušenosti

Jde o státní dluhopisy pro občany emitované při příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky.

Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit ke spuštění projektu vzhledem k aktuálnímu vývoji výnosů státních dluhopisů a navyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny.

Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Výhody investice do státních dluhopisů

Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Typy státních dluhopisů a úrokové sazby

Informace k aktuálně nabízeným typům Dluhopisů Republiky naleznete zde.

Reinvestiční státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, který má fixně stanoveny rostoucí roční kupóny. Průměrný výnos reinvestičního státního dluhopisu je stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Příslušné úrokové sazby u reinvestičního dluhopisu jsou stanoveny k počátku upisovacího období pro všechna výnosová období.

Proti-inflační státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, u kterého jsou roční výnosy stanoveny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena podle míry inflace na bázi indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.

Fixní státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, výše výnosu je v každém roce konstantní. (Dluhopis byl vydáván v předchozích emisích).

Dluhopis Republiky - pamětní list
Dluhopis Republiky – pamětní list

Výnosy u všech typů státních dluhopisů jsou každoročně reinvestovány a připsány na majetkové účty vlastníků ve formě nových státních dluhopisů. Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích.         

Komu jsou emise Dluhopisu Republiky určeny

Okruh osob, které si mohou dluhopis pořídit a vlastnit, je omezen pouze na fyzické osoby.

Kde a jak dluhopisy nakoupit?

Jednotlivá upisovací období státních dluhopisů na sebe přímo navazují tak, aby emise Dluhopisu Republiky byly k dispozici k úpisu po celý rok a byl tak zajištěn nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany. Dluhopisy lze upsat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Podáním žádosti o úpis u distributora bude upisovatelům automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu, pokud jej nemají zřízen.

Darování dluhopisu

Darování státních dluhopisů je originálním dárkem pro vaše blízké, ale nejen ty, umožňující je překvapit a zároveň jim věnovat možnost bezpečného zhodnocení finančních prostředků.

Dluhopis Republiky - dárkový certifikát
Dluhopis Republiky – dárkový certifikát

Státní dluhopisy – příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu -» Dluhopis Republiky můžete pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy.

2. Nemáte-li zřízen elektronický přístup -» Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden zde.

Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Za účelem zřízení elektronického přístupu je potřeba se dostavit na pobočku smluvního distributora, kde se provádí řádná identifikace a autentizace klienta. Zde Vám bude elektronický přístup zřízen podáním Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu.

Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti. Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky. Elektronický přístup lze na pobočce smluvního distributora eventuálně zřídit i podáním Žádosti o úpis alespoň minimálního počtu kusů (tj. 1 000 ks) libovolné emise Dluhopisu Republiky. 

2. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat rovněž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Jak je již uvedeno výše, při podání žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

Česká spořitelna, a.s.:

  • Smlouva o investičních službách
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
  • Znalostní profil klienta

Československá obchodní banka, a. s.:

  • Komisionářská smlouva
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky  

V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, může Vám být k podpisu předloženo Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

K podpisu Vám může být předložena i další dokumentace v závislosti na aktuálních požadavcích distributora.

2. krok

Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 21. 9. 2020.

V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem). Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis). Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 21. 9. 2020, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

3. krok

K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

další fáze:

Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

Státní dluhopisy republiky – přehled poplatků

Státní dluhopisy jsou dostupné nepřetržitě pro zájemce z řad fyzických osob. 

Všechny požadavky zadávané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu jsou zdarma. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvního distributora, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky. Výši poplatků za jednotlivé služby stanoví Ceník Ministerstva financí.

Popis poskytované službyCeny jsou uvedeny v Kč 
Zřízení a zrušení majetkového účtu v evidenci1)zdarma 
Vedení majetkového účtu v evidenci zdarma 
Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (s výjimkou zřízení elektronického přístupu na základě žádosti o jeho zřízení podané prostřednictvím distributora)zdarma 
Změna údajů o majiteli účtu zdarma 
Změna platebního účtu vlastníka dluhopisu pro výplatu výnosu dluhopisu a splácení jmenovité hodnoty zdarma 
Úpis státních dluhopisů a připsání na majetkový účet na základě žádosti podané prostřednictvím elektronického přístupuzdarma 
Vedení státních dluhopisů na majetkovém účtu zdarma 
Výplata výnosu dluhopisu a reinvestice výnosu dluhopisu zdarma 
Předčasné splacení na základě žádosti vlastníka v souladu s emisními podmínkami zadané prostřednictvím elektronického přístup ke správě majetkového účtuzdarma 
Přidělení náhradního identifikačního čísla (NID) zdarma 
Vyhotovení a zaslání výpisu z majetkového účtu ministerstvem k datu reinvestice výnosu, datu splacení před datem splatnosti a datu splacení státních dluhopisů2)zdarma
Výpis z majetkového účtu na žádost majitele vygenerovaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (max. 365krát ročně, 1krát denně)zdarma 
Převod státních dluhopisů zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtuzdarma
Podání žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu a nesplacení jmenovité hodnoty zdarma
Úpis státních dluhopisů na základě žádosti podané prostřednictvím distributora250,- 
Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě žádosti o jeho zřízení podané prostřednictvím distributora500,- 
Předčasné splacení na základě žádosti vlastníka v souladu s emisními podmínkami zadané prostřednictvím distributora3)100,- 
Výpis z majetkového účtu na žádost majitele (za 1 účet) podanou prostřednictvím distributora250,-
Zápis, změna, zrušení či zápis realizace smluvního zástavního práva4)400,- 
Zápis PPN (pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry), změna počtu státních dluhopisů s PPN, zrušení PPN4)400,- 
Přechod státních dluhopisů (dědictví)4)60,-
Přechod státních dluhopisů (jiný právní důvod)4)250,- 
Převod státních dluhopisů zadaný prostřednictvím distributora4)400,- 
Darovací převod státních dluhopisů s dárkovým certifikátem4)250,- 
Vystavení pamětního listu emise 100,- 
Záznam o vlastnictví v evidenci podílníků (za 1 podílníka)4)400,- 

1) Platí při podání Žádosti o úpis, Žádosti o zápis převodu, Žádosti o provedení darování a Žádosti o zápis přechodu prostřednictvím distributora.

2) Platí pouze pro emise ISIN CZ0001003990, CZ0001004204 a CZ0001004311, pokud nebyl vlastníku dluhopisů zřízen elektronický přístup a zároveň má nastavenu jednu z variant zasílání výpisů z majetkového účtu.

3) Neplatí pro emise státních dluhopisů ISIN CZ0001003990, CZ0001004204 a CZ0001004311.

4) Poplatek se vztahuje na jeden typ (ISIN) státních dluhopisů evidovaných na majetkovém účtu; poplatek hradí osoba, která žádost o provedení služby podává.

Dluhopis republiky – nejčastější dotazy

Níže naleznete k nahlédnutí nejčastější dotazy ke spořicím státním dluhopisům a poskytnutí dalších informačních služeb souvisejících se spořicími státními dluhopisy.


Jaká je minimální hodnota investice do dluhopisů?

Minimální hodnota je stanovena na 1 000 Kč, maximální je omezena na 5 mil. Kč v rámci jedné emise.

Státní Dluhopis Republiky - recenze a zkušenosti investorů
Státní Dluhopis Republiky – recenze a zkušenosti investorů

Jak za dluhopisy zaplatit?

Cenu aktuálně upisovaných Dluhopisů Republiky je možné uhradit dle emisních podmínek kdykoliv během upisovacího období. Peněžní prostředky musí být připsány na účtu ke stanovenému dni.

Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce distributora na platební účet distributora.

Podléhá dluhopis zdanění?

Dluhopis Republiky podléhá standardní 15% srážkové dani, za jejíž odvedení odpovídá Ministerstvo financí prostřednictvím administrátora výplat výnosů státních dluhopisů, kterým je Česká národní banka. Do daňového přiznání se příjem z Dluhopisu Republiky již neuvádí.

Je možné požádat o předčasné splacení?

Ano, žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete zdarma podat u kteréhokoli z distributorů nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, a to k předem stanoveným datům.

Minimální počet dluhopisů pro požadavek na předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení je 1000 kusů. V případě, že počet kusů dluhopisů vlastníka je menší než 1000, může vlastník dluhopisů žádat o předčasné splacení v počtu kusů menším než 1000, pokud požádá o splacení všech kusů jím vlastněných dluhopisů dané emise evidovaných na jeho majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu dni nejvýše 50 % kusů.

Více informací, včetně termínů pro předčasné splacení naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Předčasné splacení > Dluhopis Republiky.      

Kdo může být smluvním distributorem?

V současné době jsou distributory emisí Dluhopisu Republiky Československá obchodní banka, a. s., a Česká spořitelna, a.s. Ministerstvo financí je však stále otevřeno možnosti zapojení dalších partnerů.

Proč opět korunové dluhopisy? Neumožní nepřiměřenou daňovou optimalizaci?

Zákon do konce roku 2012 říkal, že se základ daně pro uplatnění srážkové daně u každého cenného papíru zaokrouhluje na celé koruny dolů. U korunových dluhopisů to tedy znamenalo daň v nulové výši. Řada firem však tuto legislativní mezeru využila k daňové optimalizaci. Novela zákona o daních z příjmů tuto praxi od 1. 1. 2013 změnila a na celé koruny dolů není zaokrouhlován základ daně z každého cenného papíru zvlášť, ale v součtu za všechny, čímž odpadl prostor pro nežádoucí daňové optimalizace v případě cenných papírů vydávaných ve jmenovité hodnotě 1 Kč.

Zůstal však zachován prvořadý účel korunových dluhopisů a to jednoduché reinvestování výnosu. Majitelé státních spořících dluhopisů nedostávají vyplacené úroky, ale navyšuje se jim počet držených dluhopisů.

Proč stát vydává dluhopisy, nemá dostatek prostředků?

Nikoli, důvodem není nedostatek finančních prostředků státu, ale snaha zpřístupnit část státního dluhu občanům. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za takových podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Nebylo by pro stát výhodnější půjčit si na finančním trhu?

Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

Jaká je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise?

Celková jmenovitá hodnota emise není předem stanovena. Každá emise je jasně časově omezena a jednotlivé emise na sebe navazují tak, aby byl zachován kontinuální prodej.

Strategičtí partneři státních dluhopisů

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., zajišťuje technické zabezpečení vedení samostatné evidence Ministerstva financí a služby elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Česká národní banka 

Česká národní banka je administrátorem státních dluhopisů. Zajišťuje vyplacení výnosů a splacení jmenovité hodnoty státních dluhopisů na platební účty jejich vlastníků. 

Česká pošta, s.p. 

Česká pošta, s. p., zajišťuje zasílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům spořicích státních dluhopisů.

Státní tiskárna cenin, s.p.

Státní tiskárna cenin zajišťuje grafické zpracování kompletního desingu pamětních listů emise a dárkových certifikátů ke státním dluhopisům. 

Distributoři dluhopisů

Distributorem je smluvní partner Ministerstva financí, prostřednictvím kterého můžete požádat o úpis, tj. pořízení státních dluhopisů. Distributor poskytuje další navazující služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Distributorem, jehož prostřednictvím je možné žádat o úpis Dluhopisu Republiky, je:

Název DistributoraČíslo informační linkyInternetové stránky
ČSOB Československá obchodní banka, a. s. 800 188 188
(po – pá, 8 – 17) 
http://www.csob.cz/
 Česká spořitelna, a.s. 800 207 207 
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

Státní dluhopisy – recenze & zkušenosti investorů

A jaké jsou vaše zkušenosti se státními dluhopisy? Investujte do nich a případně kolik procent vašeho portfolia zabírají? Budete své pozice v tomto finančním instrumentu navyšovat, či spíše snižovat? Podělte se s námi dole v komentářích, děkujeme!

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..