Osobní údaje a cookies

Pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání cookies:

Portál FinTimes.cz, zastoupený Vojtěchem Špičkou (bližší informace v Kontaktech), IČO: 747 72 813, se sídlem Hamry nad Sázavou 341, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou (dále jen „Portál“) respektuje právo na ochranu osobních údajů a zavazuje se osobní údaje případně shromážděné prostřednictvím svých webových stránek ochraňovat a zacházet s nimi způsobem uvedeným níže.

FinTimes.cz bude prostřednictvím webových stránek shromažďovat pouze takové údaje, které jí uživatel těchto webových stránek dobrovolně poskytl, nebo údaje nashromážděné prostřednictvím cookies, které slouží společnosti zejména k tomu, aby mohla uživatelům nabídnout produkty Bankovního Kódu anebo jiné služby, o něž by tento uživatel mohl mít zájem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel webových stránek odesláním potvrzovacího formuláře uděluje Portálu výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních údajů za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace produktů, zasíláním marketingových materiálů, pozvánek, za účelem nabízení produktů a služeb Portálu a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Portálu a jiných subjektů a rovněž s využitím svojí elektronické adresy k zasílání obchodních sdělení Portálu a třetích stran. Takto zaslaný e-mail splňující povinnosti zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nelze považovat za nevyžádanou reklamu. Nesouhlas se zasíláním e-mailů může uživatel projevit odhlášením z e-mailingového systému prostřednictvím možnosti k tomu poskytnuté v doručeném e-mailu. Uživatel může zaslat svůj nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení rovněž na e-mailovou adresu: info@FinTimes.cz, kdy do předmětu zprávy musí uvést „Žádost o nezasílání obchodních sdělení“.

Uživatel webových stránek zároveň prohlašuje, že (1) byl řádně informován o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou zde uvedeny; (2) byl informován o skutečnosti, že osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů, nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; (3) byl poučen o skutečnosti, že své osobní údaje poskytl a poskytuje Portálu dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Portálu; (4) jej Portál tímto informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům a právu na opravu údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Portál uživatele webových stránek informuje i o dalších právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, např. o ustanovení § 21 tohoto zákona. Osobní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Portálem nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Portál uzavřel smlouvu (takovýto subjekt Portál uvede na svých webových stránkách). Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou údaje uživatele zpracovávány a uchovávány za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let.

Rozsah shromažďovaných informací

Portál shromažďuje určité informace a osobní údaje uživatele webových stránek automaticky nebo případně prostřednictvím emailové komunikace. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a webových majáků. Získané údaje jsou využívány pro marketingové účely a zpracování ve službách Google Search Console, Google AdWords, Sklik. Sběr informací umožňuje lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek a jiných marketingových aktivit Portálu. Portál neprovádí sběr citlivých údajů, ledaže by uživatel takové údaje poskytl Portálu dobrovolně, nebo tehdy, jestliže je jejich sběr vyžadován ke splnění právní povinnosti Portálu.

Jedná se o krátký text umístěný webovou stránkou do cookie souboru vašeho webového prohlížeče, díky němuž je webová stránka schopna zapamatovat si informace uživatele webových stránek a jeho volby. Cookies nelze využít pro spuštění programů v počítači uživatele, k nainstalování viru do počítače uživatele nebo k jinému podobně závadnému chování.

Prostřednictvím cookies není Portálu sdělována e-mailová adresa uživatele a stejně tak ani žádná jeho další identifikace. Sbírány jsou zejména souhrnné statistické informace, které pomáhají Portálu stanovit preference uživatelů stránek.

Mohou být cookies propojeny s dalšími informacemi?

Ano. V případě, že se uživatel registruje na webových stránkách Portálu, mohou být jeho údaje, které při této registraci poskytl, doplněny o informace získané pomocí cookies, čehož Portál využívá zejména pro zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům a lepší komunikaci.

Je možné cookies odmítnout?

Ano. Každý uživatel může cookies přijmout či odmítnout. Uživatel může rovněž nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Portál si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na adresách:

Co je to webový maják?

Jedná se o malý grafický obrázek umístěný na webové stránce. Webový maják lze využít pro sběr určitých informací (např. typ prohlížeče, čas prohlížení webových stránek, IP adresa, existence cookies již dříve nastavených týmž serverem apod.) z vašeho počítače.

Pomocí webového majáku lze sledovat efektivitu webových stránek třetích osob, které poskytují Portálu marketingové služby, ke správě cookies a sběru statistických informací o návštěvnosti webových stránek.

Je možné webové majáky odmítnout?

Ano. Obdobně jako v případě cookies i webové majáky lze vyřadit z provozu odmítnutím nastavení cookies s nimi spojených. I přes toto odmítnutí je však webový maják schopen zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy. Informace ale v takovém případě nebude zaznamenána do cookie souboru.

Portál sbírá informace za účelem zhodnocení zájmu uživatelů o jednotlivé služby rovněž prostřednictvím vložených odkazů obsažených v e-mailu, kterými je potvrzena
e-mailová adresa příjemce e-mailu.

Prohlášení portálu FinTimes.cz

Portál FinTimes.cz používá cookies, webové majáky a další nástroje výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy!

Odkazy na jiné webové stránky a ochrana uživatelů

Zde uvedená pravidla ochrany osobních údajů a využívání cookies platí výhradně pro tyto webové stránky. Portál v této souvislosti upozorňuje uživatele, aby se vždy seznámili s pravidly pro ochranu osobních údajů a využívání cookies platnými pro webovou stránku třetí osoby, na níž webové stránky Portálu odkazují.

Aktualizace pravidel pro ochranu osobních údajů a využívání cookies

Portál je oprávněna výše uvedená pravidla pozměnit či upravit, a to zejména v závislosti na vývoji legislativy a technologií. Z tohoto důvodu Portál doporučuje uživatelům, aby průběžně pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání cookies sledovali a dozvěděli se tak o jejich případné aktualizaci.