Slovník pojmů ze světa ekonomiky, financí a podnikání

Slovnik pojmu - ekonomika, finance, podnikani
Slovnik pojmu - ekonomika, finance, podnikani

Tento rozsáhlý a ucelený Slovník pojmů vám přináší objasnění těch nejdůležitějších termínů a výrazů z oblasti financí, ekonomiky a podnikání.

Přehledný slovník pojmů

Akontace

Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).

Aval

Ručení podpisem na směnce nebo šeku ručitelem (avalistou), které zvyšuje důvěryhodnost tohoto cenného papíru.

Amortizace

Proces postihující opotřebovávání fixního kapitálu, tedy přenášení hodnoty odpisovaného hmotného, popř. nehmotného investičního majetku do hodnoty (ceny) zboží. Účetně se toto opotřebení vyjadřuje formou odpisů (viz Odpis). Na makroekonomické úrovni představují investice ve výši amortizace fixního kapitálu tu část hrubých investic, kterými se realizuje prostá reprodukce investic. Amortizace též umořování dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.

Anuita

Pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh, zpravidla roční platba. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku (viz Úrok). S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru. Hodnoty anuit pro různé úrokové míry a různý počet splátek se v praxi zjišťují pomocí úrokových tabulek.

Asociace leasingových společností ČR

Sdružení hlavních tuzemských leasingových společností. Shromažďuje a analyzuje statistické údaje o leasingu v ČR, komunikuje je, prosazuje společné zájmy leasingových firem.

Aukční režim

Dražba. Přednost má objednávka s „lepší“ cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní).

Autorizace

Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami – obchodníkem, autorizačním centrem, u bankomatů se ověřuje i PIN.

Avízo

Návěští, zpráva, oznámení používané v obchodním styku, např. o odeslání zásilky, dokumentů, peněz, otevření akreditivu bankou aj

Ážio

Rozdíl mezi vyšší tržní (prodejní) a nižší nominální cenou cenných papírů, deviz apod. Kurz měny nebo akcie je „nad pari“. Opakem je disážio, kdy kurz je „pod pari“. Je-li měnový kurz nebo kurz akcie totožný se stanoveným kurzem nebo s nominální hodnotou, nazývá se „al pari“.

Banka

Finanční instituce přijímající vklady a poskytující úvěry. Zisku dosahuje díky poplatkům a úrokovým výnosům – rozdílům mezi úročením vkladů (nižším) a úvěrů (vyšším). Pro vstup na bankovní trh je nezbytná licence centrální banky.

Bankomat (ATM)

Peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty.

Bankomatová karta

Karta, která umožňuje pouze výběr hotovosti z bankomatu a kterou nelze použít k placení za zboží a služby.

Bankovní převod

Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

Bankrot

Úpadek, právní stav, kdy je jedinec prohlášen za nesolventního (neschopného placení).

Barter

Druh kompenzace, výměnný obchod, při které se vyměňuje přímo zboží za zboží bez použití peněz, nebo jakéhokoliv jiného prostředku placení

Bezhotovostní operace (Bezhotovostní platební styk)

Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

Čerpání

Úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru.

Čipová karta

Platební karta s mikroprocesorem s pamětí a interaktivními možnostmi pro identifikaci a uložení dat.

Čisté měsíční náklady na hypoteční úvěr

Náklady, které berou v úvahu mimo splátek úvěru také veškeré související náklady (poplatek za vedení účtu, výpisy, povinné pojištění atd.) a výnosy (odpočet úroků z daňového základu).

Daň z přidané hodnoty v leasingu

Nepřímá daň. U leasingu podléhá v tuzemsku zdanění celá leasingová splátka, včetně marže leasingové společnosti.

Daňový efekt hypotečního úvěru

Od základu daně z příjmu lze odečíst úroky z hypotečního úvěru. Skutečnou výši daňového efektu nelze vyčíslit, závisí na konkrétní výši příjmu, tedy na daňové sazbě.

Debet

Dluh, závazek, dlužná částka na účtu. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

Debetní karta

Platební karta, u které je platba okamžitě stržena z účtu. Použití karty je možné pouze do výše zůstatku na běžném účtu.

Depotní směnka

Finanční směnka, kterou zpravidla jako bianko směnku vystavuje (akceptuje) příjemce úvěru ve prospěch banky a deponuje ji u ní jako zajištění přijatého úvěru.

Depozit

Složka peněžní zásoby banky, má formu bankovních vkladů.

Depozitář

Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem. Kontroluje také dodržování zákonných i statutárních investičních limitů.

Depozitní účet

Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.

Depozitum

Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, úsporový účet, vkladový účet, vkladní knížku, apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.

Devizy

Zahraniční měny v bezhotovostní podobě.

Diskontní sazba

Úroková sazba z půjček centrální banky bankám komerčním nebo státu. Úrokové sazby komerčních bank, za které poskytují úvěry jiným bankám nebo klientům, jsou od diskontní sazby odvozeny. Jsou vyšší, aby komerční banky dosáhly zisku, a jejich pohyb zpravidla odpovídá pohybu diskontní sazby. Změny diskontní sazby jsou jedním z opatření monetární politiky centrální banky zaměřené buď na zvýšení množství peněz v oběhu zlevněním úvěrů (snížením diskontní sazby) nebo snížení množství v oběhu zdražením úvěrů (zvýšení diskontní sazby).

Diskontní úvěr

Základní a nejpoužívanější druh úvěru poskytovaný centrální bankou komerčním bankám. Běžné diskontní úvěry slouží k překlenutí krátkodobých výkyvů likvidity komerčních bank.

Disponibilní důchod domácností

Je důchod domácností snížený o daně a zvýšený o transfery.

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba splácení hypotečního úvěru

Maximální dobou splácení úvěru je 20 let, průměrně se ale pohybuje od 15 do 20 let.

Doba splatnosti

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

E-commerce

Česky elektronický obchod. Je konkrétní formou elektronického podnikání. Znamená uzavírání obchodů elektronickou cestou. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

Efektivní úroková sazba

Procentně vyjádřený poměr skutečně zaplaceného úroku k jistině. Vzhledem k různým poplatkům bývá efektivní sazba vždy o něco vyšší než úroková sazba dohodnutá v úvěrové smlouvě.

Elektronické karty

Platební karty bez reliéfního (vystouplého) tisku údajů karty.

Elektronický platební terminál

Zařízení, které umožňuje uskutečnění platby kartou elektronickou formou.

Embosované karty

Platební karty s reliéfním (vystouplým) tiskem údajů karty

Emise cenných papírů

Při vydávání je na straně nabídky emitent. Prvonabyvatel vydávaného cenného papíru se nachází na straně poptávky. Pro emitenta cenného papíru obecně platí, že není schopen předem jasně stanovit zájem o danou emisi. Činí pouze odhad. Emisí se rozumí soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí. V tomto rozhodnutí emitent stanoví zejména druh cenného papíru (např. akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu a počet kusů.

Euro

Jednotná měna členských zemí Evropské měnové unie zavedená 1. 1. 1999. Má postupně nahradit národní měny zemí, které jsou členy Evropské unie.

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (banky) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá s bankou hledat řešení.

Faktoring

Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného úvěru specializovanou faktoringovou společností.

Finanční leasing

Forma pronájmu, při níž nájemce postupně splácí zboží pronajímateli. V případě finančního leasingu si nájemce předmět vypůjčuje na celou dobu jeho životnosti. Ve smlouvě je předem upraven převod vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu

Finanční leasing bez nároku na koupi nebo obnovu

Finanční leasing bez předem upraveného převodu vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu kupní smlouvou na nájemce. Nájemce platí de facto jen ztrátu hodnoty, čerpané služby a marži poskytovatele. Na konci leasingového období předmět

Finanční leasing s dělbou zbytkové hodnoty předmětu leasingu

Po ukončení doby leasingu je předmět prodán třetímu subjektu za tržní cenu – zpravidla vyšší, než je zůstatková cena. Výnos z prodeje je rozdělen podle předem stanoveného klíče.

Finanční leasing s periodickým leasingovým nájemným

Leasingové splátky kopírují výnosy, které produkuje předmět leasingu. V případě, že produkce je sezónní, hradí nájemce splátky v periodicky se opakující výši.

Finanční leasing s postupně rostoucím leasingovým nájemným

Pronajímatelé reagují na postupný růst produkce z předmětu leasingu růstem nájemného.

Finanční zprostředkování

Finanční zprostředkovatelé (zejména banky) vznikli proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí takového finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů. Podniky mohou hledat prostředky přímo od veřejnosti prostřednictvím inzerování nebo kontaktují osoby a jiné podniky, které podle nich mají přebytek prostředků. Obě metody jsou však drahé. Investoři nemají dostatek znalostí o trhu a cena za individuální získání této informace je vysoká. Navíc firmy nepotřebují získávat prostředky každý den, ale pouze při zahájení nového projektu nebo při dodání prostředků k existujícím projektům.

Fixace

Období, po které banka garantuje úrokovou sazbu.

Fixace úrokové sazby

Používá se u dlouhodobých úvěrů – zejména u hypoték. Doba, po kterou se úroková sazba a tím i splátka u Vašeho úvěru nebude měnit. Kratší fixace umožňuje nižší úrokovou sazbu a tím snížení nároků na měsíční rodinný rozpočet. Kromě toho je možné splatit část úvěru nebo celý úvěr na konci období fixace úrokové sazby, a to bez jakýchkoli poplatků (např. prodejem předchozí nemovitosti, z mimořádného příjmu, z uspořených prostředků rodiny apod.). Delší fixace úrokové sazby sice znamená o něco vyšší úrok, respektive měsíční splátku, ale je přirozenou ochranou příjemce úvěru před nepředvídanými pohyby úrokových sazeb, a to přiměřeně k době fixace. Delší fixace má výhodu v tom, že můžete dlouhodobě dobře a přesně plánovat své rodinné výdaje.

Hypoteční banka

Banka, která má licenci na poskytování hypotečních úvěrů. Pro financování hypotečních úvěrů je banka oprávněna vydávat hypoteční zástavní listy.

Hypoteční úvěr

Nemovitostní úvěr, který je zajištěn zástavním právem k financované nemovitosti.

Hypoteční zástavní list

Druh dluhopisu, jehož nominální hodnota včetně úroků je plně zajištěna pohledávkami z hypotečních úvěrů. Je vydáván hypotečními bankami, které tak získají zpět půjčené prostředky.

Hypotéka

Zástavní právo k nemovitosti. Je to forma zajištění úvěru. Zřizuje se na základě smlouvy a zápisu do pozemkových knih. Je neodlučitelně spojena s pohledávkou. V případě, že dlužník nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě i s úroky, je pohledávka uspokojena z výnosu prodeje nemovitosti

IBAN

IBAN – (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v zahraničním platebním styku. IBAN může obsahovat až 34 alfanumerických znaků. Je nutné, aby byl klientem zadán v přesném a plném znění (bez textu „IBAN“).

IČO

Identifikační číslo organizace. Jednoznačné vymezení podnikatelského subjektu v ČR. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud.

Inflace

Je zmenšování kupní síly peněz, nikoliv kupní síly lidí. Zmenšuje délku „metru“, který používáme k měření ekonomických veličin. Samy ekonomické veličiny reálně nejsou inflací měněny. Cenovými indexy pro měření inflace jsou deflátor HDP, index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI). Rozlišujeme inflaci poptávkovou (poptávkou taženou) a inflaci nákladovou (náklady tlačenou).

Inkaso

Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

Insolvence

Insolventnost, platební neschopnost dlužníka. Stav, kdy jednotlivec, nebo firma není schopen splatit své závazky v termínu.

Investice

Ekonomická činnost, při které se subjekty vzdávají současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti.

Investiční bankovnictví

Transakce s cennými papíry, finančními deriváty a dalšími instrumenty finančních trhů. Zahrnuje emisní obchody, vlastní a zprostředkovatelské obchody s cennými papíry, depotní obchody, majetkovou správu, fúze a akvizice.

Jistina

Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

Katastr nemovitostí

Souhrn údajů o nemovitostech včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí.

Katastrální úřad

Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.

Kauce

Peněžitá záruka, jistota, zástava. Je určena především ke krytí případné škody.

Konsolidace

Upevnění popř. uspořádání hospodářských poměrů, zajištění hospodářských poměrů, nebo též přeměna krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.

Konsolidace půjček

Splacení dříve poskytnutých existujících úvěrů a půjček novým úvěrem

Konstantní symbol

Část kódu užívaného v automatizovaném platebním a zúčtovacím styku v rámci ČR. Obsahuje informaci o ekonomickém obsahu transakce.

Konto

Účet, vedený ve formě osobní nebo věcné. Osobní účty zahrnují stav pohledávky vůči obchodnímu partnerovi peněžního ústavu. Věcné účty zachycují stav a pohyb různých druhů stálých a oběžných aktiv. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

Kontokorent

Je krátkodobý revolvingový úvěr k běžnému účtu. Má-li klient otevřený kontokorent, může ze svého běžného účtu čerpat určitou částku i do mínusu. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Při přečerpání kontokorentu si banka může účtovat vysoké úroky z úvěru (25 % až 30 % z přečerpané částky).

Kontokorentní účet

Sloučený vkladový a úvěrový účet. Vede jej banka pro klienta, zachycuje na něm veškeré jeho úvěrové obchody a bankovní operace. Kontokorentní úvěr se obvykle pohybuje v předem dojednaném a stanoveném rámci (limitu).

Kontokorentní úvěr

Krátkodobý úvěr poskytovaný bankou na běžném účtu tak, že klient může krátkodobě čerpat peněžní prostředky do mínusu.

Kreditní karta

Úvěrová platební karta, není vázána na zůstatek hotovosti na bankovním účtu. Uskutečněné transakce jsou majitelem karty hrazeny až po určité době buď jednorázově nebo ve volitelných splátkách.

Kvitance

Písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splacen. Toto potvrzení je věřitel povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání.

Leasing

Nákup zboží formou finančního pronájmu. Na leasing lze koupit spotřební zboží, nejčastěji se využívá pro financování koupě automobilů. Na počátku je třeba zaplatit akontaci – část ceny zboží v hotovosti, dále se platí stejná výše splátek po celou dobu pronájmu. Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném splacení. (zdroj – GE Money CZ, Slovník pojmů, http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/slovnik-pojmu)

Leasing automobilů

Nejrozšířenější leasingem financovaná komodita. Nad jinými dluhovými způsoby financování vítězí rychlostí a pro podnikatele též daňovou výhodností.

Leasing pro soukromé osoby

Spotřebitelský leasing, v tuzemsku více rozvinut než v zemích EU, kde vítězí bankovní úvěry.

Leasingová smlouva

Právní úprava vztahu pronajímatele a nájemce při leasingové operaci.

Leasingová splátka

Smluvně dohodnutá peněžní částka splácená pravidelně klientem po dobu trvání leasingové smlouvy.

Leasingová společnost

Pronajímatel předmětu leasingu.

Leasingové navýšení

Rozdíl mezi pořizovací cenou předmětu leasingu a celkovou cenou zaplacenou za předmět při leasingu.

Leasingový koeficient

Poměr celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu při platbě v hotovosti.

Lichva

Je stav při němž někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

List vlastnictví

Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti např. věcná břemena nebo zástavní právo a další údaje.

LTV

Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Číslo značí procento z ceny nemovitosti z které lze vypočítat maximální výše hypotečního úvěru.

LTI

Je indikátor schopnosti klienta splácet úvěr a počítá se jako poměr výše úvěru ku čistému ročnímu příjmu. LTI = výše úvěru / čistý roční příjem

Marže

Rozdíl mezi cenou pořízení a cenou prodeje.

Movitý majetek

Za movitý majetek se považuje: movité věc osobní a domácí potřeby fyzických osob (např. oblečení, vybavení bytu), osobní automobily, motocykly a jiné dopravní prostředky, obrazy, sochy a jiné umělecké předměty, sbírky, šperky, výrobní zařízení a stroje, cenné papíry, peněžní prostředky, vklady na účtech bank a majetková práva (např. autorská, jiná majetková práva a nároky na pohledávky)

Nabývací titul

Listina, na základě které vlastník nemovitost získal (např. kupní, dědická, darovací smlouva).

Nemovitosti

Za nemovitý majetek se považuje: Zemědělská půda – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dopravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby.

Nominální roční úroková sazba

Roční úroková sazba prezentovaná v propagačních materiálech finančních produktů. Nezahrnuje daně a další související náklady.

Nominální úrok

Úrok jmenovitě uvedený. Jeho opakem je reálný úrok. Nominální úrok nebere v úvahu zdanění ani inflaci

Odpis

Účetní kategorie sloužící k vyjádření procesu postupného snižování hodnoty fixního kapitálu. Prostřednictvím odpisů, jejichž poměrná výše vystihuje rychlost opotřebení, se vytváří fond náhrady fixního kapitálu, který postačuje k zajištění prosté reprodukce. Podnik tak během předpokládané doby životnosti určitého zařízení naakumuluje finanční zdroje potřebné k jeho obnově. Odpis vystupuje jako zvláštní náklad, který se pro výpočet daně ze zisku podniku odečítá od příjmů spolu s ostatními náklady. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

Ombudsman

Ochránce lidských práv, ochránce občanů proti nezákonnému, popř. nespravedlivému jednání, nebo nečinnosti státní administrativy. Ombudsman je nezávislý funkcionář volený parlamentem, který přešetřuje stížnosti občanů proti jednání a rozhodování veřejné správy.

Operativní leasing

Leasing s komplexními doprovodnými službami. Na jeho konci zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele.

P.A.

Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.

Ročně, např. úroková sazba 12 % p. a. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 12 % ročně.

p.c. = per capita

„Na hlavu“, výraz používaný pro ukazatele vypočítané jako průměr na jednoho obyvatele, např. hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba na hlavu, apod. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

p.q. = per quartale

Za čtvrtletí, např. úroková míra 4 % p.q. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 4 % za čtvrtletí.

p.s. = per semestre

Za pololetí, např. úroková míra 6 % p.s. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 6 % za půl roku.

Penále

Pokuta za nedodržení smluvních podmínek. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

Peníze

Univerzální zboží, cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení. Funkce peněz: univerzální prostředek k vyjadřování cen ostatního zboží, prostředek směny a uchovatel hodnot.

Penzijní fond

Podnikatelský subjekt s licencí ministerstva financí, který shromažďuje, spravuje a vyplácí prostředky penzijního připojištění a vytváří různé druhy penzijních plánů.

Pevná úroková sazba (fixní)

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

Platební karta

Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží.

Plomba

Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou.

Poddlužník

Banka, u které je uložen vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu.

Podnikatel

Právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem a na svůj účet. Ten, kdo řídí a provádí podnikání na vlastní riziko. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, http://osz.cmkos.cz/)

Podvojné účetnictví

Soustava chronologického, systematického a úplného zobrazení činnosti podniku většinou v peněžních jednotkách. Jde o vedení účtů, jehož předmětem je vyčíslení rozdílu výnosů a nákladů. Podvojné účetnictví zachycuje každou účetní položku na dvou účtech (jednou na straně Má dáti a jednou na straně Dal). Hospodářský výsledek se ujišťuje současně ve výsledovce a v rozvaze. Jednoduché účetnictví zachycuje chronologicky příjmy a výdaje a vyčísluje jejich rozdíl.

Pohledávka

Nárok věřitele na peněžní příp. věcné plnění ze strany dlužníka. Vzniká obvykle poskytnutím úvěru. V bilanci tvoří pohledávky položku na straně aktiv.

Pohyblivá sazba

Sazba, která se během úvěrového vztahu nebo během trvání vkladu může měnit. Obvykle je vázána na určitou sazbu, s níž banka pracuje jako se základní.

Pohyblivé úročení

Úroková sazba z vkladu se mění v závislosti na změnách základní veličiny, například diskontní sazby centrální banky nebo tržní sazby.

Prokura

Forma generálního zmocnění k zastoupení podniku v obchodních a právních jednáních.

Pojistné plnění

Nárok pojištěného, který vzniká, nastane-li pojistná událost, vymezená jako předmět pojistky.

Pojistník

Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.

Pojištění nemovitosti

Krytí majetkových rizik.

Pojištění pro případ smrti

Pojištění, jehož plnění nastává v případě smrti pojištěné osoby.

Pojištění životní

Krytí životních rizik klienta.

Pojištění vkladů

Postoupení pohledávky

Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje novému věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě, jako zajištění přijatého úvěru.

PRIBOR

Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR. (zdroj – Komerční banka, Bankovní slovník, http://www.kb.cz/cs/inf/dictionary.shtml)

Private banking

Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby.

Procentní bod

Rozdíl mezi dvěma procentními údaji. (Například pokles nezaměstnanosti z 10 na 9 % není poklesem o procento, ale o procentní bod.)

Progresivní sazba

Sazba vyjádřená procentem se s růstem veličiny, pro kterou je stanovena, zvyšuje. Progresivní sazby jsou typické u daní z příjmů, s rostoucím příjmem roste procento zdanění. Opakem je degresivní sazba

Prokurista

Fyzická osoba, které byla svěřena prokura.

Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

Před hypoteční úvěr

Úvěr poskytnutý na stejné účely jako hypotéka, je možná jeho pozdější přeměna na úvěr hypoteční.

Předkupní právo

Přednostní právo stávajících investorů na navyšování kapitálu jimi vlastněné společnosti.

Předmět dozajištění

Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

Předmět zajištění

Nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

Příkaz k úhradě

Příkaz, kterým majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.

Připojištění

Rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.

Reálná hodnota

Skutečná hodnota vzhledem ke kupní síle peněz, tedy hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace.

Reálná úroková sazba

Nominální úroková sazba snížená o inflaci.

Reálný úrok

Vyjadřuje kupní sílu peněžní částky nominálního úroku. Vypočítá se jako podíl nominálního úroku (viz Úrok) a míry inflace (viz Míra inflace).

Reeskont

Koupě směnky již dříve eskontované. Reeskontním místem je často centrální banka, která tak ovlivňuje výši diskontní sazby a úvěrovou politiku bank.

Reeskontní úvěr

Služba, prováděná na žádost majitele směnky (směnečného věřitele) při níž banka eskontuje (odkupuje) směnku splatnou v budoucnosti a přitom požaduje převod směnečných práv majitelem směnky na banku.

Reference

Doporučení, dobrozdání.

Refinancování

Poskytování úvěrů centrální bankou komerčním bankám a spořitelnám.

Renta

Důchod založený na majetku, zejména na výnosu peněžního kapitálu, popř. půdy (pozemková renta).

Revolvingový spotřební úvěr

Nekonečný obnovující se úvěr poskytnutý formou úvěrového rámce k běžnému účtu.

Revolvingový termínovaný vklad

Vklad, který je po uplynutí sjednané doby trvání vkladu automaticky prodloužen na další stejné období s úrokovou sazbou platnou v den otočky (den obnovení vkladu).

Revolvingový úvěr

Půjčka poskytnutá formou úvěrového rámce. Čerpaný i splácený volitelně podle možností dlužníka.

Risk management

Snaha minimalizovat potenciální škody, identifikace a předpovídání rizik, preventivní opatření.

Riziko

Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je rizikem ztráty z nevypořádání obchodů. Dalším důležitým rizikem je tržní riziko, které se dělí na úrokové, akciové, komoditní a kurzové. Jedná se o riziko ztráty v případě malé likvidity trhů (riziko tržní likvidity) nebo riziko momentální platební neschopnosti (riziko cashflow). Operační riziko je rizikem ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů. Právní riziko je rizikem ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.

RPSN

Je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o „výhodnosti“ spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.

Ručitel

Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem

SIPO

Zkratka pojmu soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Jde o trvalé povolení inkasa na vašem běžném účtu. Využívá se pro platby za telefon, nájemné či energie.

Směnka

Zpravidla krátkodobý cenný papír, který ztělesňuje jednostranný slib o výplatě peněz bez právních výhrad. Výnosem směny je úrok. Vlastní směnkou dává její výstavce závazný slib, že na stanoveném místě a ve stanovenou dobu vyplatí stanovený obnos. Oblast směnek upravuje zákon.

Splátka

Část úvěru spolu s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně splácí úvěr.

Splátkové období

Frekvence splácení dohodnutá ve splátkového plánu. Při standartních obchodech se používá měsíční nebo čtvrtletní interval.

Splátkový kalendář

Součást úvěrové nebo leasingové smlouvy. Obsahuje přesnou specifikaci splátek a termíny splatnosti.

Splatnost

Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.

Spoludlužník

Ten, kdo se podílí na splácení závazku.

Spoluvlastnictví

Vlastnické právo několika osob k jedné věci. Rozlišujeme podílové (podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech ke společné věci) a bezpodílové (společné jmění manželů)

Spotřebitelský leasing

Leasing pro soukromé osoby, většinou je levnější než leasing podnikatelský.

Spotřebitelský úvěr od splátkové firmy

Prodej na splátky se sjednává přímo v prodejně. Vyřízení úvěru je rychlé a jednoduché. Ihned po nákupu zboží se zákazník stává jeho majitelem. Je třeba zaplatit část pořizovací ceny zboží, tzv. přímou platbu, která je již od 10%. Zbývající část ceny zboží je celková výše úvěru. Délka splácení a výše splátek jsou volitelné.

Spotřební (spotřebitelský) úvěr

Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití: předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

Stavební úvěr

Překlenovací úvěr, určený na zahájení a dokončení stavby. Většinou je jištěn zástavním právem k pozemku.

SWIFT

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Mezinárodní počítačová síť pro rychlé a bezpečné předávání příkazů a informací mezi bankami světa.

Šek

Cenný papír, listina obsahující písemný příkaz majitele pohledávky u peněžního ústavu, aby peněžní ústav zaplatil z jeho pohledávky částku v šeku uvedenou určité osobě, nebo majiteli šeku.

Trvalý příkaz

Příkaz, kterým majitel účtu dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb.

Účastník smlouvy

Každá ze smluvních stran.

Úmor

Splátka jistiny bez úroků, tedy splátka dluhu.

Umořování

Splácení dluhu.

Úrok

Cena peněz, úplata za poskytnutí úvěru. Úroková míra, průměr úrokových sazeb stejných či podobných druhů úvěrů na trhu. Rozlišujeme nominální a reálnou úrokovou míru: Nominální úroková míra je dána skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o míru inflace. Je-li kladná, neztrácejí vklady věřitelů v bance svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje.

Úroková míra

Poměr úroku k jistině, vyjádřený v procentech.

Úroková sazba

Konkrétní vyjádření ceny půjčení peněz v procentech.

Úrokové období

Období, během kterého jsou připisovány úroky.

Úvěr

Půjčka, přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek.

Úvěr splácený pravidelnými anuitami

Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.

Úvěr splácený v pravidelných splátkách

Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.

Úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty

Je poskytován na předem neurčitou dobu s výpovědní lhůtou. Úroky jsou splatné v pravidelných periodách.

Úvěr splatný najednou v době splatnosti

Poskytnut na předem smluvenou dobu, po jejím skončení je uhrazen najednou. Úroky jsou splatné průběžně v dohodnutých periodách.

Uvěrová karta

Kreditní karta k revolvingovému úvěrovému účtu. Úvěrový limit se automaticky obnovuje splácením dlužné částky. Vždy je stanovena minimální výše splátky úvěru, obvykle10 % z dlužné částky.

Úvěrové družstvo

Kampelička – družstva vzniklá s cílem poskytování bankovních služeb svým členům.

Úvěrové hodnocení

Stanovení úvěrového rizika dluhových nástrojů společností (tj. dluhopisů, úvěrů a půjček) je složitý proces. Nepřekvapuje, že profesionální investoři a investiční poradci se snaží najít cesty jak tento problém zjednodušit. V USA, kde je dluhové financování významnějším zdrojem financování společností než například ve Velké Británii, existuje řada specializovaných společností, které se zabývají hodnocením (rating) jednotlivých dluhových nástrojů. Nejpopulárnější jsou Moody´s, Standard and Poor a Fitch and Co. Hodnotí se země, společnosti a určité dluhové emise. Společnost se hodnotí podle velikosti, relativního objemu dluhu k financování její činnosti a podílu na zisku určeného k financování dluhu. V úvahu se také berou další faktory spíše kvalitativního charakteru. U různých společností se tyto ukazatele zahrnují s různou vahou. To může mít vliv na rozdílné hodnocení.

Úvěrový registr

Databáze informací o platební disciplíně klientů bank a leasingových společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda klient, který u nich žádá o úvěr, není předlužen a jak své závazky splácí. Disciplinovaným klientům může pak banka poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout. Chrání tak klienta před dalším zadlužováním.

Uzavření smlouvy

Okamžik, kdy všechny smluvní strany souhlasí s návrhem smlouvy.

Věcné břemeno

Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcné břemeno je zapsané na listu vlastnictví.

Věřitel

Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.

Vinkulace

Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události.

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.

Vinkulovaný účet

Peníze jsou uloženy na účtu do doby, než dojde ke splnění všech sjednaných podmínek, pak teprve dochází k jejich převodu.

Výpovědní lhůta

Lhůta, po které je možno vybrat z termínovaného nebo spořícího vkladu své peníze.

Výrobní faktory

Tři obecné výrobní faktory jsou půda, kapitál a práce. Ty reálně existují jen v podobě specifických výrobních faktorů. Specifickými výrobními faktory jsou různorodé pozemky, kapitálové statky a pracovní profese.

Výročí úrokové fixace

Okamžik změny staré úrokové sazby na novou. Nastává vždy po uplynutí doby, na kterou byla sazba hypotečního úvěru smluvně fixována.

Zajištění

Spočívá v možnosti fixovat cenu finančního instrumentu ke sjednanému termínu pomocí derivátů.

Zajištění úvěru

V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:- prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty- diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů- kontrola úvěrového subjektu a objektu. V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění (bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba) a věcné zajištění (které dává bance právo na určité majetkové hodnoty.

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům (například rodič za nezletilé dítě).

Zástavce

Vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru

Zástavní hodnota nemovitosti

Hodnota nemovitosti stanovená hypoteční bankou jako cena obvyklá.

Zástavní právo

Právo (banky) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje (zástavnímu) věřiteli (bance) uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch banky.

Zástavní věřitel

Věřitel, jehož pohledávka je kryta zástavním právem.

Zpětný leasing

Odprodej majetku do portfolia leasingové společnosti a jeho následný zpětný pronájem nájemcem – bývalým majitelem.

Zpětný odkup

Zpětný převod předmětu leasingu od pronajímatele na dodavatele tohoto předmětu. Je jednou z možností zajištění leasingové transakce pro pronajímatele v situaci, kdy nájemce není schopen dále splácet leasingové splátky.

Zdroj: ACEMA Credit Czech, a.s., https://acema.cz/vse-o-nasich-pujckach/slovnik-pojmu

1 KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..