Pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů
Fond pojištění vkladů

Souhrnný informační přehled o systému pojištění vkladů pro všechny klienty libovolné banky nebo družstevní záložny působící na českém trhu.

Základní informace o pojištění vkladů

 • Vklady u všech českých bank a záložen jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu (Fond pojištění vkladů) viz. 1)
 • Limit pojištění – Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR na jednoho klienta uložených v jeho bance viz. 2)
 • Máte-li v rámci jedné banky více vkladů – Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů u jedné banky / záložny
 • Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami – Limit v českých korunách ve výši odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně viz 3)
 • Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce – dříve 20 pracovních dnů (do 31. 5. 2016) viz. 4) a nově 7 pracovních dnů (od 1. 6. 2016) viz. 4)
 • Měna, ve které je případný vklad vyplacen – Česká koruna (CZK)
 • Kontakt na Garanční systém finančního trhu:

Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)

Sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Tel: (+420) 234 767 676

E-mail: info@fpv.cz

 • Další informace jsou dostupné na www.garancnisystem.cz (Garanční systém finančního trhu, dříve mu předcházel Fond pojištění vkladů)

Co vše je v pojištění vkladu zahrnuto?

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků!

Vklady územních samosprávných celků jsou pojištěny pouze v případě splnění zákonných podmínek.

Pojištěné vklady jsou:

Pojištěny u Garančního systému jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen.

Nepojištěné vklady jsou:

 • Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
 • Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven.

Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění.

 • Vklady státu
 • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
 • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.)
 • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti
 • Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů)
 • Pohledávky územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státě EU

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.

Další důležité informace k ochraně vkladů

Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny nepodnikatele (fyzické osoby) a podnikatele (právnické osoby). Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání informuje Vaše banka. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, banka Vám tuto skutečnost může také potvrdit na bankovním výpisu z účtu nebo v podobném dokumentu.

1) Systém odpovědný za ochranu Vašeho bankovního vkladu

Vklad každého klienta je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti banky či záložny Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada až do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydá rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady banky, na které se vztahuje pojištění (rozhodný den).

2) Celkový limit pojištění vkladů

Není-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientům náhradu za vklady do výše stanoveného limitu. Tato výplata náhrad v českých korunách činí nejvýše částku odpovídající částce 100 000 EUR a počítá se vždy na celou banku nebo družstevní záložnu.

Jednoduchý příklad vyplácení vkladů

Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou proto všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové instituce, včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni, sečteny. Například pokud má klient na spořicím účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 90 000 EUR a na běžném účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 20 000 EUR, bude mu vyplacena pouze částka v českých korunách odpovídající 100 000 EUR.

Tento postup se uplatní i v případě, že úvěrová instituce provozuje činnost pod různými obchodními označeními nebo ochrannými známkami. V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky odpovídající 100 000 EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředků získaných prodejem nemovitosti sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne připsání částky na bankovní účet, a další v zákoně o bankách uvedené případy.

3) Limit pojištění vkladů u společných účtů

V případě společných účtů (to znamená účtů s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o bankách) se podíl každého klienta započítává do jeho limitu 100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem nejsou spolumajitelé účtu a pojistná ochrana se na ně nevztahuje.

4) Výplata vkladů po zkrachovalé bance / záložně

Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů, Týn 639/1, 110 00 Praha 1, tel: (+420) 234 767 676, e-mail: info@fpv.cz.

Výplata náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající 100 000 EUR byla do 31. 5. 2016 zahájena nejpozději do 20 pracovních dní od rozhodného dne. Od 1. 6. 2016 již činí lhůta pro zahájení výplaty pouze 7 pracovních dní od rozhodného dne.

V některých případech (např. peněžní prostředky evidované na účtu platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (až 15 pracovních dní). Pokud v uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, měli byste Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) kontaktovat, neboť po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky.

Objektivní promlčecí lhůta u výplat je v případě úvěrových institucí se sídlem v České republice podle § 41h odst. 3 zákona o bankách 3 roky.

Seznam všech účastníků pojištění vkladů u Garančního systému

Vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěny. Povinnost účastnit se na českém systému pojištění vkladů mají i pobočky bank se sídlem mimo členské státy EU.

Seznam bank

Poznámka: Vklady poboček zahraničních bank z členských států Evropské unie působících v České republice jsou pojištěny v systému domovské země mateřské banky.

Seznam stavebních spořitelen

Seznam družstevních záložen

Jak je to v případě přeshraničních plateb?

V případě, že se jedná o vklady vedené u poboček zahraničních bank se sídlem v členském státě EU, které působí na našem trhu, (například ZUNO BANK, mBank, ING Bank), jsou pojištěny podle legislativy země, kde má sídlo mateřská banka. Pokud by došlo ke krachu takové banky, zajišťuje nově výplatu náhrad pohledávek z vkladů těchto bank na území ČR Garanční systém finančního trhu, a to na základě pokynů provozovatele systému pojištění pohledávek z vkladů v zemi, kde má daná banka sídlo. Garanční systém také poskytuje informace a přijímá písemná podání jménem provozovatele zahraničního systému pojištění vkladů.

Seznam zahraničních bank s pobočkou v ČR

Užitečné odkazy finančních institucí

Další informace lze získat a zdroj informací je: www.GarancniSystem.cz

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..