Slovníček finančních pojmů

Slovnicek financnich pojmu
Slovnicek financnich pojmu

Slovníček finančních pojmů – vysvětlení všech nejčastěji používaných termínů z oblasti financí, bankovnictví a pojišťovnictví na jednom místě!

Finanční slovníček

GSFT – Garanční systém finančního trhu

FPV – Fond pojištění vkladů je účetní jednotkou Garančního systému finančního trhu, z něhož Garanční systém poskytuje náhrady vlastníkům vkladů u bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen, které nemohly dostát svým závazkům.

FŘK – Fond pro řešení krize je účetní jednotkou Garančního systému finančního trhu, prostřednictvím které Garanční systém poskytuje prostředky pro řešení krizí finančních institucí nástroji uvedenými v zákoně o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Pojištěné vklady – příklady

 • Běžný účet – bankovní účet vedený u banky, na kterém má majitel účtu (klient) uloženy své peníze. S peněžními prostředky může bezprostředně uskutečňovat různé hotovostní či bezhotovostní transakce.
 • Spořicí účet – účet, na který lze uložit volné finanční prostředky. Peníze jsou úročeny vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu a dostupnost k uloženým prostředkům je také rychlá.
 • Termínovaný účet – účet nabízející vyšší úročení za delší dobu vázanosti finančních prostředků. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.
 • Vkladový účet – slouží k uložení peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou pevnou úrokovou sazbu.
 • Vkladní knížka – jeden ze spořicích produktů na trhu, ale mezi konkurenty se nachází spíše v pozadí. Existují knížky na jméno, s nebo bez výpovědní lhůty. Disponovat s prostředky na „vkladní knížce na jméno“ může pouze majitel nebo jím zmocněné osoby.
 • Vklady na účtech platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu – jedná se o vklady, které byly těmto institucím svěřeny uživateli platebních služeb k provedení platební transakce nebo proti nimž byly vydány elektronické peníze. Pro účely výpočtu náhrady z Fondu pojištění vkladů se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považují uživatelé platebních služeb nebo držitelé elektronických peněz, tj. klienti těchto institucí. Náhrada se poskytuje přímo instituci, která následně vypořádá své klienty.
 • Vklady na účtech obchodníků s cennými papíry, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Pro účely výpočtu náhrady z Fondu pojištění vkladů se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považuje zákazník. Náhrada se poskytuje přímo obchodníkovi s cennými papíry, který následně vypořádá své zákazníky.
 • Vklady na účtech soudních exekutorů, na jejichž účtu jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu. Pro účely výpočtu náhrady z Fondu pojištění vkladů se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považuje oprávněný věřitel. Náhrada se poskytuje přímo soudnímu exekutorovi, který následně vypořádá oprávněné věřitele.

Nepojištěné vklady

 • Penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření – specifický druh pojištění, který je prováděn penzijními společnostmi na komerční bázi. Spolu se soukromým životním pojištěním vytváří do budoucna pro pojištěnce předpoklady pro lepší finanční zabezpečení v důchodu.
 • Životní pojištění – pojištění pro případ smrti, dožití sjednaného věku anebo pro případ jiné pojistné události. Jde o finanční zajištění do budoucna (ve stáří) nebo v případných neočekávaných životních situacích; zhodnocuje vložené prostředky.
 • Podřízený dluh – může mít podobu přijatého úvěru, půjčky nebo vkladu a v případě banky či obchodníka s cennými papíry také podobu vydaného podřízeného dluhopisu.
 • Směnka – převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Směnečník dává dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy na určeném místě a čase.
 • Cenný papír – listina splňující zákonné náležitosti pro cenný papír, se kterou je právo spojené takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.
 • Členský vklad člena družstevní záložny – základní členský vklad a další členský vklad člena družstevní záložny (§ 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů).
 • Předplacené platební karty – platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.).
 • Vklady měst a obcí (zákon o obcích) – vklady územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR, nebo pokud územní samosprávný celek splnění zákonných předpokladů příslušné finanční instituci nedoložil. Informace o podmínkách pojištění vkladů územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy nedosahují tohoto limitu, naleznete zde.

Fyzická osoba – jednotlivec, který je způsobilý mít práva a povinnosti (člověk).

Právnická osoba – útvar složený z osob mající určitá práva a povinnosti. Může jít o obchodní společnosti, družstva, státní podniky, banky či pojišťovny.

Účastníci systému pojištění pohledávek z vkladů – banky, stavební spořitelny a družstevní záložny odvádějící každým rokem do FPV příspěvky.

Rozhodný den – den, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, nebo den, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací finanční instituce, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Výše náhrady vkladů – náhrada vkladů je poskytována do 100 % jejich výše. Maximální výše základní náhrady je ekvivalent částky 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v měně státu, v němž se daný účet nachází.

Přepočet kurzu eura – ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k rozhodnému dni.

Základní náhrada pohledávek z vkladů – náhrada pohledávek z vkladů v základní výši odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky.

Zvýšená náhrada pohledávek z vkladů – náhrada pohledávek z vkladů, která se poskytuje ve zvláštních, zákonem stanovených případech, nad základní limit 100 000 EUR, a to až do výše dodatečných 100 000 EUR. Zvýšenou náhradu lze poskytnout pouze fyzické osobě.

Institucionální náhrada pohledávek z vkladů – náhrada pohledávek z vkladů tvořených peněžními prostředky, které byly oprávněnou osobou svěřeny platební instituci, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz nebo vydavateli elektronických peněz malého rozsahu k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které tvoří majetek oprávněné osoby a byly oprávněnou osobou svěřeny obchodníkovi s cennými papíry a jsou deponovány na účtu obchodníka s cennými papíry nebo peněžní prostředky u soudního exekutora pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu. Náhrada se poskytuje platební instituci, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, obchodníkovi s cennými papíry nebo soudnímu exekutorovi, kteří je následně vypořádají se svými klienty.

Výplata náhrady vkladů – je zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne (v případě institucionálních náhrad do 15 pracovních dnů).

O výplatu základní náhrady a institucionální náhrady nemusí vkladatel žádat. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu se zveřejňuje prostřednictvím tisku, internetových stránek Garančního systému, internetových stránek platebně neschopné instituce a také prostřednictvím vyplácející banky.

Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení. Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím bank (viz výplatní místo s širokou pobočkovou sítí, a to jak formou bezhotovostního převodu, tak i výplatou v hotovosti).

Výplatní místo – od roku 2013 jsou výplatním místem poškozených klientů určeny dvě z největších tuzemských bank Česká spořitelna, a. s., a MONETA Money Bank, a. s. Vybrané banky disponují bezmála tisícovkou poboček po celé ČR. Je tedy zaručena dobrá dostupnost pro všechny klienty.

Banka – akciová společnost, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. K výkonu těchto činností musí mít bankovní licenci.

Družstevní záložna – plní podobnou funkci jako banky, ale má své specifické odlišnosti. Možnost uložit si své prostředky mohou jen členové, kterým se lze stát po podepsání přihlášky a splátce vstupního vkladu.

Stavební spořitelna – instituce nabízející stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry.

Neschopnost dostát svým závazkům – neschopnost dostát závazkům vůči oprávněným osobám ze zákonných a smluvních podmínek.

Banka se sídlem v ČR – akciová společnost se sídlem v ČR, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. K výkonu těchto činností musí mít bankovní licenci České národní banky.

Pojištění poboček zahraničních bank působících v ČR – vklady v těchto institucích jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů. Další informace naleznete zde.

Úrok – se vypočítá jako součin počáteční jistiny a úrokové sazby děleno 100.

Úroková sazba – je většinou procentním vyjádřením ceny půjčených či uložených peněz.

Reklamační protokol – pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. K tomu slouží reklamační protokol, který po vyplnění zašlete na adresu Garanční systém finančního trhu, Týn 639/1, 110 00 Praha 1.

Plná moc – právní dokument, který lze zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci. Upravuje ji občanský zákoník. V plné moci lze vymezit přesně úkony právního zastoupení. Vzor plné moci pro účely výplaty náhrady vkladů je ke stažení zde.

Zdroj: https://www.garancnisystem.cz/slovnicek/

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..