Komerční banka výsledky 2016: příspěvek k rozvoji české ekonomiky, zvyšování efektivnosti a přípravy na budoucnost

Komerční banka (KB) - nová centrála v Praze
Komerční banka (KB) - nová centrála v Praze

Komerční banka v únoru 2017 zveřejnila své konsolidované výsledky za celý rok 2016. Celkové výnosy vzrostly o 2,3 % na 31,8 miliardy Kč. Tento výsledek byl ovlivněn mimořádným příjmem v roce 2016 za podíl ve společnosti Visa Europe Ltd. Bez zahrnutí této položky výnosy poklesly o 0,8 %. Provozní náklady poklesly o 2,3 % na 14,0 miliard Kč. Po vyloučení vlivu jednorázového přecenění budov v roce 2015 byly provozní náklady stabilní (0,7 %). Náklady na riziko se zvýšily na 1,8 miliardy Kč z velmi nízkých úrovní minulého roku (1,1 miliardy Kč). Skupina také zaúčtovala jednorázový příjem ve výši 0,7 miliardy Kč v souvislosti s prodejem podílu ve společnosti Cataps společnosti Worldline, v rámci vytvoření aliance pro používání karet a elektronické platby KB SmartPay. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům se tak zvýšil o 7,3 % na 13,7 miliardy Kč. Provozní zisk (před započtením nákladů na riziko) očištěný o jednorázové položky poklesl o 2,0 %. Čistý zisk očištěný o jednorázové1 položky klesl o 7,0 %.

  • Objem úvěrů poskytnutých klientům narostl meziročně o 8,6 % na 595,4 miliardy Kč. Skupina KB navyšovala objem poskytnutých úvěrů rychleji než trh jak v drobném, tak i v podnikovém bankovnictví, a podpořila tak růst českého hospodářství;
  • V roce 2016 KB výrazně posílila na trhu bankovních služeb pro občany. Tržní podílI vkladů občanů se zvýšil, když objem těchto vkladů meziročně vzrostl o 16,5 % na 230,1 miliardy Kč. Počet klientů Banky vzrostl o více než 7 000 na 1 654 000 klientů. Celá Skupina KB nyní obsluhuje 2,4 milionu klientů;
  • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostla o 8,4 % na 151,8 miliardy Kč. Celkové vklady klientů ve Skupině KB vzrostly o 6,6 % na 699,4 miliardy Kč;
  • Čistý zisk očištěný o jednorázové položky1 se snížil o 7,0 % při stabilních výnosech a provozních nákladech, ale při vyšších nákladech rizika ve srovnání s velmi nízkou úrovní v předchozím roce. Vykázaný čistý zisk se díky jednorázovým ziskům z prodeje části podílů vyšplhal na 13,7 miliardy Kč;
  • Představenstvo Komerční banky navrhlo výplatu ve výši 7 602 miliony Kč, nebo 40 Kč na akcii. To by znamenalo výplatní poměr ve výši 55,5 %, a hrubý dividendový výnos vzhledem k zavírací ceně akcie je 4,5 %. Konečné rozhodnutí o výplatě dividend je předmětem hlasování Valné hromady;
  • S cílem zachovat silnou kapitálovou pozici KB hodlá vedení KB pro rok 2017 navrhnout dividendový výplatní poměr ve výši 60 % z čistého zisku roku 2017 bez jednorázových položek. Navíc KB hodlá v příštích letech postupně posilovat regulatorní kapitál složkou Tier 2 kapitálu.

Objem hrubých úvěrů vzrostl o 8,6 % na 595,4 miliardy Kč. Objem vkladů stoupl o 6,6 % na 699,4 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,2 %, přičemž regulatorní kapitál KB obsahuje pouze nástroje nejkvalitnější třídy jádrového Tier 1 kapitálu. KB udržela likviditu na vysoké úrovni, poměr čistých úvěrů ke vkladům dosáhl 83,0 %.

Jsem hrdý, že jsme výrazně přispěli k rozvoji české ekonomiky tím, že jsme zvýšili objemy poskytnutého financování i vkladů, a to napříč všemi klientskými segmenty, a rovněž našimi investicemi zejména v oblastech IT a nemovitostí. Naším cílem je být spolehlivým a dlouhodobým partnerem pro naše klienty, které budeme podporovat v jejich aktivitách a projektech. To je i naší základní hodnotou. Mám také radost, že jsme dosáhli významného pokroku v mnoha projektech, které připravují Skupinu KB na budoucnost a zvyšují produktivitu a efektivnost provozu

řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

V roce 2017 budeme sledovat zjednodušování a agilnost našich činností, aby KB zůstala úspěšná i v bankovnictví, které se proměňuje v důsledku zásadních regulatorních změn a pronikání informačních technologií. Jádro podnikatelského modelu Komerční banky zůstává neporušené, tedy vždy poskytovat služby klientům založené na dlouhodobém, vzájemně výhodném vztahu.

dodal Albert Le Dirac’h.

Komerční banka měla k 31. prosinci 2016 celkem 46 801 akcionářů (meziroční o 1 683 více), z čehož 41 579 byly fyzické osoby z České republiky (meziroční nárůst 1 738).

S ohledem na výsledek za rok 2016 a na kapitálovou pozici KB a její výhled, a v souladu s dříve oznámeným úmyslem ohledně výplaty dividendy z výsledku roku 2016, se rozhodlo představenstvo Komerční banky navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 7 602 miliony Kč. Tato částka představuje 40 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 55,5 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2016 by činil 4,5 %. Rozhodnutí o rozdělení ročního výsledku, včetně výplaty dividend, je předmětem hlasování valné hromady.

Vedení KB usiluje o řízení struktury kapitálu Banky tak, aby vždy zůstala bezpečná a efektivní, a zároveň samozřejmě v plném souladu s platnými regulačními požadavky. S cílem zachovat silnou kapitálovou pozici KB hodlá vedení KB pro rok 2017 navrhnout výplatu dividend ve výši 60 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2017 bez jednorázových položek.

Navíc na základě posouzení jejich vlastností i nákladů hodlá KB v příštích letech postupně posilovat regulatorní kapitál složkou Tier 2 kapitálu. Obezřetnostní požadavky stanovené pro KB Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou od roku 2017 umožňují pokrýt až 2 procentní body minimálního kapitálového požadavku kapitálovými nástroji Tier 2.

Rozhodnutí o případném posílení kapitálu složkou Tier 2 bude přijato na základě požadované úrovně vlastní kapitálové rezervy a harmonogramu postupného vytváření této rezervy, jakož i aktuálních podmínek na trhu. Vydání bude dále podmíněno získáním příslušných povolení od regulačních orgánů.

Komentované obchodní a finanční výsledky KB

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

Komentáře k výsledkům jsou založeny na metodice vykazování používané v roce 2016; výsledky za srovnatelné období (2015) byly upraveny.2

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KOMERČNÍ BANKY (KB)

Tržní prostředí

Po celý rok 2016 podporovala růst české ekonomiky silná domácí spotřeba a solidní poptávka ze zahraničí. Naproti tomu fixní investice a stavebnictví klesly viditelně pod úroveň minulého roku, především v důsledku propadu investic veřejného sektoru do infrastruktury a administrativních překážek, kterým čelily nové stavební projekty.

Nezaměstnanost klesla na nejnižší úroveň od roku 2009 a průměrné mzdy rostly o více než 4 %, což vedlo k rychlému nárůstu maloobchodních tržeb, který ke konci roku ještě zrychlil. V takovýchto podmínkách a také vzhledem k oživení cen energií na světových trzích inflace vzrostla na prosincová 2 % meziročně.

Česká národní banka ponechala v tomto prostředí svou měnovou politiku beze změny a potvrdila, že očekává zrušení kurzového závazku v polovině roku 2017. Vedle uvolněných měnových politik ČNB a ECB byl vývoj tržních úrokových sazeb ovlivněn i přílivem likvidity v očekávání, že česká koruna zhodnotí poté, co ČNB ukončí kurzový závazek koruny vůči euru. Krátkodobé výnosy na českých státních dluhopisech klesly hluboko do záporu. Negativní zhodnocení nesly splatnosti až do 6 let. Dlouhodobé výnosy přesto odrážely rovněž růst inflace a změnu výhledu na globálních finančních trzích v návaznosti na výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech. Výnos 10letého českého státního dluhopisu vzrostl na konci prosince k 0,4 % a fixní sazba úrokových swapů se pohybovala okolo 0,9 %.

Tempo růstu úvěrového trhu zůstalo během roku stabilní okolo 6-7 %. Půjčování občanům bylo dynamičtější, především díky úvěrům na bydlení. Tato kategorie zahrnuje hypotéky, jež se těšily veliké poptávce, ale také úvěry ze stavebního spoření, po nichž byla poptávka slabší. Objem spotřebitelských úvěrů začal po dlouho trvající stagnaci opět růst, a to zejména v druhé polovině roku. Půjčování soukromým podnikům rostlo o něco pomaleji, jednak proto, že podniky vytvářejí relativně hodně hotovosti ze své provozní činnosti, a jednak v důsledku poklesu investic a stavební aktivity, což souvisí s meziročním poklesem čerpání z fondů EU. Celkový objem úvěrů subjektům z veřejného sektoru výrazně poklesl.

Vklady v bankovním sektoru vzrostly okolo 7 %. Vklady občanů rostly dokonce vyšším tempem, o 8 – 9 %, což bylo částečně kompenzováno poklesem vkladů subjektů ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeným přesunem části jejich vkladů do centrální banky.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci prosince 2016 Skupina KB obsluhovala 2,4 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 654 000 klientů (meziročně o 0,4 % více), z toho 1 398 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 491 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 534 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 201 000 aktivních klientů a služeb společností PSA Finance v České republice a na Slovensku téměř 17 000 klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 392 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 768 bankomatů (z toho 195 bankomatů, které přijímají vklady) a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 387 000 na konci prosince 2016, což znamenalo 83,8 % z celkového počtu klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo více než 302 000 klientů KB. Zákazníci využívali 1 595 000 aktivních platebních karet, z toho 194 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 113 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 216 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

Vybrané obchodní úspěchy ve čtvrtém čtvrtletí

Komerční banka je proaktivní s cílem zajistit bezpečnost svých klientů na internetu. V prosinci se KB stala první bankou v České republice, která nabídla svým klientům aktivní ochranu mobilního bankovnictví. Bezpečnostní řešení IBM Trusteer Mobile se stalo standardní součástí aplikace Mobilní banka pro chytré telefony i pro tablety.

KB pomáhá svým klientům podnikajícím v sektoru pohostinství splnit nové regulační povinnosti vykazovat finančním úřadům tržby on-line v systému EET. Řešení připravené v rámci aliance KB SmartPay jednoduše a vzdáleně doplní software čteček karet, které obchodníci již používají pro přijímání plateb.

Se 195 bankomaty přijímajících vklady má Komerční banka největší síť v České republice.

V listopadu získala Komerční banka titul Banka roku 2016 v 15. ročníku prestižní soutěže. KB se také umístila na druhém místě v kategoriích Nejdůvěryhodnější Banka a On-line Banka roku.

Úvěry klientům

V roce 2016 byl ve všech hlavních klientských segmentech3 růst objemu úvěrů poskytnutých Skupinou KB rychlejší než růst celého trhu. Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vyrostl o 8,6 % na 595,4 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů občanům na bydleníII stoupl meziročně o 11,0 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 12,2 % na 207,8 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 5,0 % na 38,8 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB se zvýšil o 15,3 % na 35,2 miliardy Kč. Při vyloučení příspěvku retailových částí portfolií společností PSA Finance v České republice a na Slovensku získaných v roce 2016 by růst spotřebitelských úvěrů dosáhl 8,4 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 6,6 % na 311,8 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB a podnikového financování od společností PSA Finance, narostly o 6,9 % na 253,6 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelům a malým podnikům vzrostlo o 4,8 % na 32,4 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 5,6 % na 25,8 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci Skupiny KB se zvýšil meziročně o 7,4 % a dosáhl tak 694,2 miliardy Kč (s vyloučením volatilních repo operací s klienty4). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 16,5 % meziročně na 230,1 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesla o 6,5 % na 64,1 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 5,2 % na 394,5 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,4 % na 48,9 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 4,9 % na 47,0 miliard Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 11,7 % na 55,9 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Vykázané provozní výnosy Komerční banky za rok 2016 vzrostly o 2,3 % na 31 751 milion Kč. Tento nárůst výrazně ovlivnil příjem z náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd., který byl zaúčtován ve druhém čtvrtletí. Bez tohoto jednorázového vlivu by výnosy klesly meziročně o 0,8 % na 30 792 miliony Kč.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,4 % na 21 068 milionů Kč. Výsledek pozitivně ovlivnil růst objemu úvěrů a vkladů. Mírně pozitivně také přispěly společnosti PSA Finance, které jsou konsolidovány od 1. července 2016. Nicméně tržní úrokové sazby se po většinu roku 2016 pohybovaly na nižších úrovních než v předešlém roce, což vedlo k poklesu výnosu z reinvestic vkladů a čistý úrokový výnos z depozit tak poklesl, i když objem depozit vzrostl. Čistý úrokový výnos z úvěrů se zvýšil díky růstu objemu financování, zatímco úrokové marže na úvěrových produktech se v důsledku konkurence mírně snížily, přičemž tento efekt byl výraznější u spotřebitelských úvěrů. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, poklesla meziročně na 2,5 % v roce 2016 oproti 2,6 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 4,1 % na 6 683 miliony Kč. Počet elektronických, karetních i zahraničních transakcí rostl, ale příjem z transakčních poplatků poklesl kvůli snížení výnosů za zpracování karetních transakcí pro obchodníky, poté co KB na konci třetího čtvrtletí v rámci vytvoření aliance KB SmartPay prodala většinový podíl v poskytovateli těchto služeb, společnosti Cataps. Poplatky z depozitních produktů se snížily, neboť KB vyplatila více odměn v rámci věrnostního programu MojeOdměny, a počet spořicích účtů u Modré pyramidy se také snížil. Poplatky z úvěrů klesly v důsledku vyšších provizí za hypotéky i pro spotřebitelské úvěry od společnosti ESSOX, a v důsledku dřívějšího zrušení poplatků za správu u retailových úvěrů. Poplatky z křížového prodeje vzrostly s tím, jak rostl objem aktiv ve správě. Poplatky ze specializovaných finančních služeb mírně poklesly v důsledku nižší poptávky po bankovních zárukách kvůli slabší stavební aktivitě, menšímu počtu veřejných zakázek, a poklesu financování obchodů v souvislosti s poklesem obchodování korporátních klientů s některými zeměmi. Na druhou stranu rosta aktivita a poplatky z dalších služeb vykazovaných v této kategorii, jako správa finančních nástrojů, depozitář a syndikace úvěrů.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 47,0 % na 3 837 milionů Kč. I bez zahrnutí příspěvku z transakce za VISA Europe byl výsledek vyšší o 10,3 %. Výsledek podpořila vysoká poptávka korporátních klientů po zajištění měnových a úrokových rizik kvůli předpokládanému vystoupení z intervenčního režimu kurzu, dále zvýšená volatilita cen finančních derivátů a také rostoucí objem financování klientů, kteří se rozhodli zajistit se proti riziku budoucí fluktuace úrokových měr. Poplatky a provize z měnových transakcí podpořilo zvýšení obratu mezinárodních transakcí.

Provozní náklady klesly o 2,3 % na 14 026 milionů Kč. Pokles byl způsoben přeceněním budov zaúčtovaném na řádku Odpisy, znehodnocení a prodej majetku v roce 2015 se záporným dopadem ve výši 418 milionů Kč. Očištěny o tuto jednorázovou položku byly provozní náklady téměř stabilní (0,7 %). Z toho personální náklady vzrostly o 3,5 % na 7 029 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,4 % na 8 458, částečně i vlivem akvizic. Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků do regulatorních fondů) se snížily o 0,7 % na 4 374 miliony Kč. KB dosáhla úspor ve všech hlavních oblastech kromě marketingu a informačních technologií. Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry) poklesly o 3,6 % na 880 milionů Kč. Kategorie “Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ poklesla o 22,2 % na 1 743 miliony Kč. S vyloučením výše uvedeného přecenění budov, odpisy poklesly o 4,3 %, zejména kvůli dokončené amortizaci některého programového vybavení.

Vykázaný hrubý bankovní příjem za rok 2016 byl meziročně o 6,2 % vyšší, a činil 17 725 milionů Kč. Hrubý bankovní příjem by bez zahrnutí jednorázových položek klesl o 2,0 %.

Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila o 69,1 % na 1 818 milionů Kč z velmi nízké úrovně roku 2015. To v relativním vyjádřeníiii představuje 32 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Velikost tvorby opravných položek v retailovém segmentu zůstala velmi nízká, díky velmi dobré disciplíně splácení a úspěšnému vymáhání pohledávek. Náklady na riziko v segmentu podniků byly ovlivněny vytvořením rezerv na několik izolovaných případů.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční pojišťovny) se zvýšily o 32,7 % na 203 miliony Kč. Zisk připadající z vyřazení konsolidované společnosti (v souvislosti s prodejem podílu ve společnosti Cataps ve třetím čtvrtletí) dosáhl 727 milionů Kč. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 uzavřela KB akviziční účetnictví za společnosti PSA Finance ČR a SR s malým rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv získaných společností a kupní cenou.

Daň z příjmu vzrostla o 6,1 % na 2 799 milionů Kč.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB roku 2016 v porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 7,2 % na 14 074 miliony Kč. Z této částky činily 386 milionů Kč zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB, který byl o 3,2 % vyšší oproti minulému roku.

Čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 13 688 milionů Kč, což je o 7,3 % více než v roce 2015.

Čistý zisk náležející akcionářům Banky po vyloučení jednorázových položek (tj. nepočítaje negativní vliv snížení hodnoty nemovitého majetku v roce 2015, příspěvek z transakce VISA Europe a zisku v souvislosti s prodejem 80% podílu KB ve společnosti Cataps v roce 2016) poklesl meziročně o 7,0 %.

Výkaz o finanční situaci

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka překlasifikovala depozitní směnky z kategorie „Závazky vůči klientům“ do kategorie „Emitované cenné papíry“. Údaje byly překlasifikovány zpětně. V důsledku překlasifikace položka „Pohledávky za klienty“ k 31. prosinci 2015 poklesla o 10,1 miliardy Kč a položka „Emitované cenné papíry“ o stejnou hodnotu vzrostla.

Ke dni 31. prosince vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 3,5 % na 922,7 miliardy Kč, bez příspěvku aktiv společností PSA FINANCE CZ a SK by celková aktiva Skupiny KB vzrostla o 2,9 % na 917,8 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank poklesly o 12,5 % na 112,2 miliardy Kč. Tuto položku tvoří převážně povinné minimálních rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 8,3 % na 51,8 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se zvýšila o 1,8 % na 29,7 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se meziročně zvýšily o 8,9 % a dosáhly 580,2 miliardy Kč (bez započtení úvěrů od společností PSA Finance CZ a SK by se zvýšily o 8,1 % na 575,5 miliardy Kč). Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávekIV se zvýšila o 8,6 % na 595,4 miliardy Kč (bez započtení společností PSA Finance CZ a SK narostla o 7,7 % na 590,6 miliardy Kč). Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 94,7 % (563,6 miliardy Kč), zatímco podíl sledovaných úvěrů byl 1,6 % (9,3 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 3,8 % portfolia s objemem 22,4 miliard Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhly 15,6 miliardy Kč, což bylo o 1,6 % méně než minulý rok.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 5,8 % na 39,4 miliard Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 39,2 miliardy Kč. Ty zahrnují české státní dluhopisy v objemu 20,2 miliardy Kč a zahraniční vládní dluhopisy ve výši 7,9 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 2,4 % na 65,5 miliardy Kč, z toho 54,3 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 11,2 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,6 % na 6,7 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 0,5 % a dosáhla 3,9 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 4,1 % vyšší ve srovnání s minulým rokem 2015 a dosáhly 817,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 6,6 % na 699,4 miliardy Kč. Objem nesplacených vydaných cenných papírů poklesl o 37,3 % na 13,4 miliardy Kč v důsledku poklesu depozitních směnek. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 83,0 % (ve srovnání s 81,2 % k 31. prosinci 2015).

Vlastní kapitál meziročně poklesl o 0,8 % na 105,4 miliardy Kč. Čistý zisk byl kompenzován vyplacením ročních dividend (v květnu KB vyplatila 11,7 miliardy). Pozitivní přecenění zajištění peněžních toků meziročně kleslo v důsledku nárůstu tržních úrokových sazeb na konci roku 2016. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku zaúčtování náhrady za podíl KB ve společností VISA Europe Ltd. do kategorie „Čistý zisk z finančních operací“, a dále v důsledku amortizace přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti. Ke dni 31. prosince 2016 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci prosince 2016 dosahoval 71,7 miliardy Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z jádrového Tier 1 kapitálu. Kapitálová přiměřenost (stejně jako kapitálový poměr Tier 1 podle standardů Basel III) činil 16,2 %. Od 1. ledna 2017, zvýšil regulátor minimální požadovanou úroveň celkového kapitálu o 90 bazických bodů na 15,4 %. V rámci tohoto nárůstu byla pro KB navýšena Rezerva na systémové riziko o 0,5 % a ČNB nově stanovila sazbu Proticyklické rezerva ve výši 0,5 %; o 0,1 % pak poklesl kapitálový požadavek v rámci druhého pilíře obezřetnostního rámce.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu roku bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změny ve struktuře Skupiny (ve čtvrtém čtvrtletí)

Komerční banka dokončila ve čtvrtém čtvrtletí akviziční účetnictví za akvizice společnosti ESSOX s.r.o. – společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (“PSA Finance CZ”) a PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. (“PSA Finance SK”). ESSOX, s.r.o., která je dceřinou společností Komerční banky, ve které má Banka 50,93% podíl, dokončila 1. července 2016 převzetí 100% vlastnických podílů ve společnosti PSA Finance CZ. 14. července 2016 rovněž získala 100% ve společnosti PSA Finance SK. Prodejci v obou případech byly členové Banque PSA Finance, se sídlem v Paříži. Obě společnosti poskytují spotřebitelské úvěry a financování dealerů značek Peugeot, Citroën a DS v České republice a na Slovensku. PSA Finance CZ a PSA Finance SK jsou konsolidovány ve Skupině KB od 1. července 2017.

Změny ve správě společnosti (ve čtvrtém čtvrtletí)

S účinností k 30. listopadu 2016 rezignoval pan Aurélien Viry na svůj post v představenstvu KB, aby převzal jiné odpovědnosti v rámci skupiny Société Générale. Představenstvo KB tak k 31. prosinci 2016 mělo 5 členů.

1) Následující jednorázové položky byly očištěny ze základu v roce 2015: přecenění budov držených k prodeji (-339 milionů Kč očištěné o daňový efekt). V roce 2016: příjem za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd (777 milionů Kč očištěné o daňový efekt), zisk v souvislosti s prodejem společnosti Cataps (728 milionů Kč očištěné o daňový efekt).

2) Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka v souladu s IFRS překlasifikovala některé položky ve výkazu zisku a ztrát a ve výkazu o finanční situaci, aby lépe odrážely ekonomickou podstatu a doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.
Konkrétně se jednalo o příspěvek do Fondu pojištění vkladů, který byl překlasifikován z kategorie „Čisté úrokové výnosy“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady“, dále příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl překlasifikován z kategorie „Čisté výnosy z poplatků a provizí“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady“ a depozitní směnky byly překlasifikovány z kategorie „Závazky vůči klientům“ do kategorie „Vydané cenné papíry“.

3) Definice jednotlivých skupin zákazníků uvedených v této zprávě je definován ve výroční zprávě KB.

4) Celkový objem závazků vůči klientům se zvýšil o 6,6 % na 699,4 miliardy Kč.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2016 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
Vykázané výsledky
1. 1. – 31. 12. 2015 1. 1. – 31. 12. 2016 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 21 357 21 068 -1,4 %
Čisté poplatky a provize 6 968 6 683 -4,1 %
Čistý zisk z finančních operací 2 610 3 837 47,0 %
Ostatní výnosy 109 163 49,5 %
Čisté provozní výnosy 31 044 31 751 2,3 %
Personální náklady -6 793 -7 029 3,5 %
Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů) -4 406 -4 374 -0,7 %
Rezoluční a ostatní fondy -913 -880 -3,6 %
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku -2 240 -1 743 -22,2 %
Provozní náklady -14 352 -14 026 -2,3 %
Hrubý provozní zisk 16 692 17 725 6,2 %
Náklady rizika -1 075 -1 818 69,1 %
Čistý provozní zisk 15 617 15 907 1,9 %
Zisk z majetkových účastí 153 967 >100 %
Čistý zisk před zdaněním 15 770 16 873 7,0 %
Daň z příjmů -2 638 -2 799 6,1 %
Čistý zisk 13 132 14 074 7,2 %
Menšinový zisk 374 386 3,2 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 12 758 13 688 7,3 %
Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
Na srovnatelné bázi
1. 1. – 31. 12. 2015 1. 1. – 31. 12. 2016 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 21 357 21 068 -1,4 %
Čisté poplatky a provize 6 968 6 683 -4,1 %
Čistý zisk z finančních operací 2 610 2 878 10,3 %
Ostatní výnosy 109 163 49,5 %
Čisté provozní výnosy 31 044 30 792 -0,8 %
Personální náklady -6 793 -7 029 3,5 %
Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů) -4 406 -4 374 -0,7 %
Rezoluční a ostatní fondy -913 -880 -3,6 %
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku -1 822 -1 743 -4,3 %
Provozní náklady -13 934 -14 026 0,7 %
Hrubý provozní zisk 17 110 16 766 -2,0 %
Náklady rizika -1 075 -1 818 69,1 %
Čistý provozní zisk 16 035 14 948 -6,8 %
Zisk z majetkových účastí 153 239 56,2 %
Čistý zisk před zdaněním 16 188 15 187 -6,2 %
Daň z příjmů -2 717 -2 617 -3,7 %
Čistý zisk 13 471 12 570 -6,7 %
Menšinový zisk 374 386 3,2 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 13 097 12 184 -7,0 %
Poznámka k vykázaným výsledkům:

1. 1. – 31. 12. 2015: Na stejném konsolidovaném základě. Příspěvky do Fondu pojištění vkladů a do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byly od 1. ledna 2016 překlasifikovány z kategorie „Čisté provozní výnosy“, respektive z kategorie „Čisté výnosy z poplatků a provizí“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady“.

Poznámka k výsledkům na srovnatelném základě:

1. 1. – 31. 12. 2015: Přecenění budov držených k prodeji (-418 mil. Kč vykázaných v kategorii „Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku“ a 79 mil. Kč vykázaných v kategorii „Daň z příjmů“).

1. 1. – 31. 12. 2016: Upraveno o zisk související s prodejem společnosti Cataps (728 mil. Kč vykázaných v kategorii „Zisk z majetkových účastí“) a o příjem za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. (959 mil. Kč vykázaných v kategorii „Čistý zisk z finančních operací“ a -182 mil. Kč vykázaných v kategorii „Daň z příjmů“).

Výkaz o finanční situaci (mil. Kč, neauditované) 31. 12. 2015* 31. 12. 2016 Změna od zač. roku na srov. bázi
Aktiva 891 555 922 737 3,5 %
Hotovost a účty u centrálních bank 128 336 112 241 -12,5 %
Pohledávky za bankami 47 799 51 771 8,3 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 532 617 580 198 8,9 %
Cenné papíry 138 144 134 591 -2,6 %
Ostatní aktiva 44 658 43 935 -1,6 %
Pasiva 891 555 922 737 3,5 %
Závazky vůči bankám 56 230 54 124 -3,7 %
Závazky vůči klientům 656 286 699 377 6,6 %
Emitované cenné papíry 21 403 13 423 -37,3 %
Ostatní pasiva 51 408 50 412 -1,9 %
Vlastní kapitál celkem 106 229 105 400 -0,8 %
z toho: Zajištění peněžních toků 12 653 11 379 -10,1 %
Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů 4 960 3 424 -31,0 %
Nekontrolní podíl 3 816 3 831 0,4 %

*) Upraveno o překlasifikování depozitních směnek z kategorie „Závazky vůči klientům“ do kategorie „Emitované cenné papíry“

Hlavní ukazatele 31. 12. 2015 31. 12. 2016 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 16,3 % 16,2 % pokles
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 16,3 % 16,2 % pokles
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč) 407,6 442,9 nárůst
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 342,0 376,9 nárůst
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)V 2,6 % 2,5 % pokles
Poměr čistých úvěrů a depozitVI 81,2 % 83,0 % nárůst
Poměr provozních nákladů a výnosůVII 46,2 % 44,2 % pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)VIII 12,3 % 13,4 % nárůst
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)IX 15,1 % 16,0 % nárůst
Rentabilita průměrného regulatorního kapitáluX 19,7 % 19,8 % nárůst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)XI 1,4 % 1,5 % nárůst
Zisk na akcii (Kč)XII 68 72 7,3 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 421 8 458 0,4 %
Počet poboček (KB v ČR) 396 391 -5
Počet bankomatů 772 768 -4
Počet klientů (KB) 1 647 000 1 654 000 0,4 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. 12. 2016 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 207,8 miliardy Kč 12,2 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 38,8 miliardy Kč +5,0 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX+PSA Finance) – celkový objem 35,2 miliardy Kč 15,3 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 32,4 miliardy Kč 4,8 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 194 000 -3,5 %
– z toho občanům 154 000 -3,3 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 401 000 -1,1 %
Předepsané pojistné (KP) 6,7 miliardy Kč +1,3 %

Finanční kalendář na rok 2017

  • 4. května 2017: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2017
  • 2. srpna 2017: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2017 a za 2. čtvrtletí 2017
  • 3. listopadu 2017: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2017 a za 3. čtvrtletí 2017

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

I) Tržní podíl: výpočet tržních podílů proveden na základě statistik ČNB (ARAD);

II) Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

III) Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná výše „Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám“ děleno průměrná „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ k datu;

IV) Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“;

V) Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez „Výnosů z dividend“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Pohledávky za bankami“, „Účty u centrálních bank“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Realizovatelná finanční aktiva“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční investice držené do splatnosti“ z toho pouze dluhopisy). Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů nejsou součástí kategorie „Čisté úrokové výnosy“;

VI) Poměr čistých úvěrů a depozit: „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ děleno „Závazky vůči klientům“. Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy depozitní směnky nejsou součástí kategorie „Závazky vůči klientům“;

VII) Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“. Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů a na Garanční fond obchodníků s cennými papíry jsou součástí kategorie „Všeobecné administrativní náklady“;

VIII) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

IX) Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“ mínus „Přecenění zajištění peněžních toků“ mínus „Přecenění realizovatelných finančních aktiv“) k datu;

X) Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Regulatorní kapitál“ k datu;

XI) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

XII) Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet). Údaj za rok 2015 je upraven o vliv štěpení akcií KB uskutečněného 25. dubna 2016 v poměru 1:5. Původně vykázaná hodnota zisku na akcii (před štěpením) za celý rok 2015 činila 338 Kč.

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované)

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty) 1. 1. – 31. 12. 2015
Přepočteno
1. 1. – 31. 12. 2016
Čisté úrokové výnosy (bez Výnosů z dividend) 21 355 21 065
(zdroj: Výkaz o finanční situaci) 31. 12. 2015
Přepočteno
31. 12. 2016
Pohledávky za bankami + Účty u centrálních bank 164 779 155 016
Čisté úvěry a pohledávky za klienty 532 617 580 198
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty (dluhopisy) 7 872 9 606
Realizovatelná finanční aktiva (dluhopisy) 41 189 39 239
Finanční investice držené do splatnosti (dluhopisy) 67 083 65 462
Úročená aktiva 813 540 849 520
Průměrná úročená aktiva, k datu 821 757 831 530
Anualizovaná Čistá úroková marže, k datu 2,6 % 2,5 %

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..