Hospodářské výsledky Komerční banky, za první pololetí, přispěly k českému ekonomickému růstu

KB - Komerční banka
KB - Komerční banka

Komerční banka 2. srpna 2017 zveřejnila své konsolidované výsledky za první pololetí 2017. Celkové výnosy bez loňského příjmu za podíl KB ve společnosti VISA Europe vzrostly meziročně o 2,0 % na 15,6 miliardy Kč 1. Růstu výnosů pomohla silná aktivita klientů při zajišťování proti měnovému riziku v souvislosti s ukončením intervencí ČNB. Provozní náklady bez mimořádných položek stouply o 1,9 % 2, když vzestup personálních nákladů mírnily pomaleji rostoucí administrativními náklady a odpisy. Kromě toho Skupina zahrnula již v prvním čtvrtletí do svých provozních nákladů pozitivní příspěvek z prodeje a přecenění budov centrály KB. Úspěšnost vymáhání a příznivé ekonomické podmínky vedly k výjimečné situaci čistého rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,1 miliardy Kč. Čistý zisk náležející akcionářům vzrostl o 15,0 % na 7,7 miliardy Kč.

Komerční banka přidala významný a odpovědný příspěvek k českému ekonomickému růstu.

  • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl meziročně o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč;
  • Celkové vklady klientů vzrostly meziročně o 11,8 % na 771,2 miliardy Kč;
  • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,8 % na 157,3 miliardy Kč;
  • Výnosy dosáhly 15,6 miliardy Kč. Výnosy očištěné o jednorázové položky vzrostly o 2,0 % díky ziskům z finančních operací, neboť klienti významně navyšovali své finanční zajišťování v době okolo opuštění kurzového závazku ČNB. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize mírně poklesly;
  • Provozní náklady bez jednorázových položek se zvýšily o 1,9 %, tedy méně než činila inflace. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši 0,1 miliardy Kč díky úspěšnému vymáhání a příznivým ekonomickým podmínkám;
  • Vykázaný čistý zisk vzrostl o 15,0 %, stejně tak zisk bez mimořádných položek. Bez mimořádných položek spojených s restrukturalizací budov centrály KB dosáhl 6,8 miliardy Kč. Včetně těchto mimořádných příspěvků dosáhl vykázaný čistý zisk 7,7 miliardy Kč.

Objem hrubých úvěrů vzrostl o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč 3. Objem vkladů stoupl o 11,8 % na 771,2 miliardy Kč 4. Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,5 %, přičemž regulatorní kapitál KB obsahuje pouze nástroje nejkvalitnější třídy jádrového Tier 1 kapitálu.

Výsledky za první pololetí 2017 považuji za velmi dobré, protože Skupina KB posílila partnerství s našimi korporátními klienty díky tomu, že jsme jim v měnících se podmínkách na finančním trhu nabídli správná zajištění jejich rizik, a dokázali jsme i zvýšit objem financování poskytnutého klientům a objem aktiv, které klienti svěřili do naší správy. Jsem obzvlášť hrdý, že počet klientů Komerční banky v posledních letech stále roste a to i přes intenzivní konkurenci na trhu, což svědčící o kvalitě a spolehlivosti služeb KB,“ uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Vzhledem k tomu, že zítra předávám vedení Komerční banky Janu Juchelkovi, rád bych poděkoval našim klientům za jejich loajalitu a důvěru, a zaměstnancům také za jejich nasazení a profesionalitu při poskytování služeb klientům. Mohu vás ujistit, že KB bude nadále usilovat o dlouhodobé a vzájemně prospěšné vztahy se svými partnery a přinášet jednoduchá a inovativní řešení finančních potřeb našich klientů.“ dodal Albert Le Dirac’h.

Komerční banka měla k 30. červnu 2017 celkem 46 224 akcionářů (meziročně o 398 více), z čehož 41 036 byly fyzické osoby z České republiky (meziroční nárůst o 792). Strategický akcionář Société Générale drží v KB 60,4% podíl, menšinoví akcionáři drží 39,6% podíl.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí 5

Indikátory ekonomické aktivity v druhém čtvrtletí roku 2017 potvrzovaly, že české hospodářství roste i nadále solidním tempem, hlavně díky domácí spotřebě. Na straně nabídky byl opět nejdůležitější příspěvek automobilového průmyslu, ale i některé další sektory zaznamenaly rychlé tempo růstu. Dokonce i stavebnictví zrychlilo, zejména díky pozemnímu stavitelství, zatímco inženýrské stavebnictví zůstalo pozadu kvůli zpoždění veřejných infrastrukturních investic. Nedostatek dostupné pracovní síly se stal naléhavým limitujícím faktorem pro budoucí ekonomický růst a hlavně pro nové investice do výrobních kapacit.

Napjatý pracovní trh také tlačil na mzdovou inflaci, která celkově překročila 5 % 6. Všeobecná spotřebitelská inflace dosáhla 2,3 % v červnu, i když byla tlumena některými faktory, jako byly nižší ceny pohonných hmot.

Česká národní banka opustila kurzový závazek české koruny vůči euru 6. dubna. Tomuto kroku předcházel obrovský příliv kapitálu do finančních aktiv denominovaných v Kč a značné zajišťovací a spekulativní aktivity účastníků trhu z řad finančních i nefinančních společností. Vývoj kurzu české koruny po opuštění závazku byl spíše pozvolný. Do 30. června česká koruna zhodnotila o 3,2 % na 26,195 za jedno euro. Stanovení úrokových sazeb se opět stalo hlavním nástrojem měnové politiky České národní banky. Oficiální prognóza centrální banky připouštěla, že první zvýšení úrokových měr může přijít už ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Vnímání globálních finančních trhů se také měnilo směrem k postupnému zpřísňování měnových podmínek hlavními globálními centrálními bankami. Ačkoli bylo takové tržní vnímání relativizováno komentáři některých členů bankovní rady ČNB, vedlo k nárůstu dlouhodobých úrokových měr. K 30. červnu sazba 10letého úrokového swapu dosáhla 1,27 %, což je o 20 bazických bodů více než na konci přechozího čtvrtletí. Na druhou stranu krátkodobý 3měsíční PRIBOR se změnil jen nepatrně na 0,30 % z 0,28 % za stejné období.

Tempo růstu celkového úvěrování na trhu se drželo nad 6 % meziročně. Z úvěrování občanům rostly stále úvěry na bydlení tempem přibližně o 9-10 %. ČNB snížila od dubna maximální poměr výše úvěrů k hodnotě zajištění (LTV) pro nové hypotéky na 90 %, a zároveň banka může poskytnout pouze 15 % nových hypoték s LTV mezi 80-90 %. Tato opatření zpomalila prodej nových hypoték, ale celkový dopad bude zohledněn s určitým zpožděním, protože způsobila jistou volatilitu před a krátce po zavedení. Růst spotřebitelských úvěrů zůstal pomalejší. Úvěrování korporátního segmentu se trochu zvýšilo, ale je nadále ovlivněno přebytkem likvidity a tím i pracovního kapitálu na trhu a dále také slabými veřejnými investicemi do infrastruktury.

Růst bankovních vkladů zpomalil poté, co v prvním čtvrtletí nastal silný příliv likvidity do země před ukončením měnových intervencí. Depozita finančních institucí po silném růstu v prvním čtvrtletí změnila směr, když v květnu začala klesat. Na druhou stranu vklady domácností a nefinančních podniků pokračovaly v růstu, podpořeny příznivým vývojem disponibilních příjmů a provozní ziskovostí.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci června 2017 Skupina KB obsluhovala 2,4 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 654 000 klientů (meziročně o 0,3 % více), z toho 1 396 000 byli občané. Dalších 258 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 482 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 533 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 195 000 aktivních klientů a služeb společností PSA Finance v České republice a na Slovensku více než 17 000 zákazníků.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 391 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 769 bankomatů (z toho 201 bankomatů, které přijímají vklady) a přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 400 000 na konci června 2017, což znamenalo 84,6 % z celkového počtu klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo více než 364 000 klientů KB. Zákazníci využívali 1 575 000 aktivních platebních karet, z toho 189 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 110 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 216 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a rovněž v síti KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč 7.

Celkový objem úvěrů občanům na bydlení I stoupl meziročně o 9,2 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 9,5 % na 213,3 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 7,7 % na 40,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB se zvýšil o 17,1 % na 36,9 miliardy Kč. Při vyloučení příspěvku retailových částí portfolií společností PSA Finance v České republice a na Slovensku získaných v roce 2016 růst spotřebitelských úvěrů dosáhl 11,2 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 1,1 % na 307,7 miliardy Kč. Růst byl patrný v kategorii střednědobých a dlouhodobých úvěrů, zatímco financování pracovního kapitálu bylo utlumené v souvislosti s přebytkem likvidity v české ekonomice. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB a podnikového financování od společností PSA Finance, narostly o 0,4 % na 249,0 miliard Kč. Úvěrování podnikatelům a malým podnikům vzrostlo o 5,0 % na 33,2 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 3,3 % na 25,5 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci Skupiny KB se zvýšil meziročně o 11,8 % a dosáhl tak 771,2 miliardy Kč 8.

Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 15,9 % meziročně na 242,2 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesla o 3,5 % na 62,6 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 10,6 % na 452,6 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 7,9 % na 51,2 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 3,1 % na 47,3 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 14,8 % na 58,8 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka KB

Provozní výnosy Komerční banky za první pololetí roku 2017 poklesly o 4,0 % na 15 630 milionů Kč. Toto srovnání bylo výrazně ovlivněno příjmem v loňském roce za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. Bez tohoto jednorázového vlivu by výnosy vzrostly meziročně o 2,0 %. Tento nárůst byl ovlivněn čistým ziskem z finančních operací, zatímco čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize poklesly.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,3 % na 10 313 milionů Kč. Prostředí nízkých úrokových sazeb nadále negativně ovlivňovalo výnos z reinvestic vkladů, navzdory nedávnému nárůstu dlouhodobých tržních sazeb. Růst objemu úvěrů a vkladů působil pozitivně, ačkoliv úvěrové marže poněkud klesly v důsledku intenzivní konkurence na trhu. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se přiblížila v prvním pololetí ke 2,3 % oproti 2,5 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 5,4 % na 3 225 milionů Kč. Pokles byl ovlivněn výpadkem části transakčních poplatků z karetních transakcí poté, co KB na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala většinový podíl v poskytovateli těchto služeb, společnosti Cataps. Na druhou stranu počet platebních transakcí, které provedla banka pro klienty, narostl zejména v oblasti platebních karet a zahraničních plateb. Poplatky z depozitních produktů se snížily, neboť KB vyplatila více odměn v rámci věrnostního programu MojeOdměny, a dále se snížil počet starých spořicích účtů u Modré pyramidy. Poplatky za hypotéky poklesly a úvěrové poplatky ve společnosti ESSOX byly nižší kvůli novému zákonu o spotřebitelském úvěru a akvizici PSA Finance. Modrá pyramida zaznamenala nižší poplatky za předčasné splacení úvěrů, a marže u společnosti Faktoring KB poklesly kvůli silné konkurenci. Poplatky z křížového prodeje vzrostly s tím, jak pokračoval růst objemu aktiv ve správě. Poplatky ze specializovaných finančních služeb se mírně zvýšily díky vyšším výnosům z poplatků za syndikace, správy finančních nástrojů a služeb depozitáře, zatímco výnosy ze záruk a produktů financování obchodu poklesly.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příspěvku z transakce za VISA Europe ve druhém čtvrtletí 2016 vzrostl o 42,3 %. Neočištěný výsledek klesl o 15,6 % na 1 992 miliony Kč. Před tím, než ČNB ukončila 6. dubna svůj kurzový závazek, byla poptávka klientů po zajištění měnových rizik mimořádně vysoká. Následně byl vývoj kurzu české koruny vůči euru poměrně plynulý. Měna začala posilovat a potřeby zajištění se zdály být dočasně uspokojeny. Určitý nárůst aktivity se naopak objevil v zajišťování úrokových sazeb, s rostoucím očekáváním postupného zvyšování sazeb. Poplatky a provize z cizoměnových transakcí se zvýšily s rostoucím obratem mezinárodních transakcí.

Provozní náklady očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,9 %. Z toho personální náklady vzrostly o 5,9 % na 3 630 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,3 % na 8 455, vlivem akvizic společností PSA Finance. Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 3,0 % na 2 089 milionů Kč. Skupina zvýšila investice v marketingu a výdaje na provoz nemovitostí v souvislosti s optimalizací portfolia budov. Náklad na příspěvky do regulatorních fondů (Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize) dosáhl výše 854 miliony Kč, meziročně o 2,3 % méně. Kategorie „Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ bez jednorázových položek poklesla o 12,4 % na 757 milionů Kč, a to především kvůli dokončení odpisu části software. V prvním čtvrtletí KB zaúčtovala čistý pozitivní dopad z prodeje a z přecenění budov centrály, počet budov centrály se snížil na 3 (z původních 4). Vykázaná částka v kategorii „Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ z toho zahrnovala příspěvek 817 milionů Kč. Vykázané provozní náklady, včetně této jednorázové položky, poklesly o 9,5 % na 6 513 milionů Kč.

Hrubý provozní příjem, s vyloučením zmíněných jednorázových položek v čistém zisku z finančních operací (VISA Europe) a provozních nákladech (budovy centrály) v loňském i letošním roce, se meziročně zvýšil o 2,2 % na 8 300 milionů Kč. Vykázaný hrubý provozní příjem byl za první pololetí o 0,4 % vyšší, a činil 9 116 milionů Kč.

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v České republice, úspěšným vymáháním jak v bance, tak v dceřiných společnostech, a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo výše 103 miliony Kč ve srovnání s čistou tvorbou ve výši 788 milionů Kč o rok dříve. To v relativním vyjádření II představuje -3 bazické body v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia v prvním pololetí 2017.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční pojišťovny) se zvýšily o 11,3 % na 108 milionů Kč.

Daň z příjmu poklesla o 3,1 % na 1 446 milionů Kč. Bez zahrnutí daňového dopadu jednorázových položek by daň z příjmu vzrostla o 16,4 %.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 2017 v porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 14,2 %. Z této částky činily 184 miliony Kč zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB, který byl o 10,2 % nižší oproti minulému roku.

Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 7 697 milionů Kč, což je o 15,0 % více než v prvním pololetí roku 2016. Čistý zisk náležející akcionářům Banky očištěný o jednorázové položky vyplývající z příjmu KB z prodeje VISA Europe v prvním pololetí 2016 a optimalizace portfolia nemovitostí v prvním pololetí 2017 se zvýšil o 15,0 % na 6 802 miliony Kč.

Výkaz o finanční situaci

Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2016.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 30. června 2017 vzrostla o 12,6 % na 1 039,4 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 91,0 % na 214,4 miliardy Kč. Velkou část této položky tvoří povinné minimálních rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 18,7 % na 61,5 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 14,2 % na 25,5 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se ve srovnání s koncem předchozího roku vzrostly o 3,7 % a dosáhly 601,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek III se zvýšila o 3,3 % na 615,2 miliardy Kč, včetně reverzních repo operací s klienty ve výši 15,4 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 95,2 % (585,5 miliardy Kč), zatímco podíl sledovaných úvěrů byl 1,5 % (9,2 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 3,3 % portfolia s objemem 20,5 miliardy Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhly 14,6 miliardy Kč, což bylo o 6,2 % méně než na konci roku 2016.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 4,0 % na 37,9 miliardy Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 37,7 miliardy Kč. Ty zahrnují české státní dluhopisy v objemu 19,1 miliardy Kč a zahraniční vládní dluhopisy ve výši 7,6 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 7,4 % na 60,6 miliardy Kč, z toho 50,7 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 9,9 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 3,1 % na 6,5 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 5,1 % a dosáhla 4,1 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 15,0 % vyšší ve srovnání s koncem roku 2016 a dosáhly 939,9 miliardy Kč. Závazky vůči klientům vzrostly o 11,8 % na 781,9 miliardy Kč. To zahrnuje i 10,7 miliardy Kč repo operací s klienty a 7,3 miliardy Kč ostatních závazků ke klientům. Navzdory poklesu depozitních směnek objem nesplacených vydaných cenných papírů vzrostl o 12,5 % na 15,1 miliardy Kč v důsledku vydání hypotečních zástavních listů. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 76,0 % (ve srovnání se 80,6 % k 30. červnu 2016).

Vlastní kapitál klesl o 5,6 % na 99,5 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku byla kompenzována poklesem pozitivního přecenění zajištění peněžních toků, přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a vyplacením ročních dividend (v květnu KB vyplatila 7,6 miliardy Kč). Pozitivní přecenění zajištění peněžních toků kleslo v důsledku růstu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2016. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku amortizace přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti, a dále v důsledku růstu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2016. Ke dni 30. června 2017 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci června 2017 dosahoval 74,2 miliardy Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z jádrového Tier 1 kapitálu. Kapitálová přiměřenost (stejně jako kapitálový poměr Tier 1 podle standardů Basel III) činil 16,5 %. Od 1. ledna 2017 požadují regulátoři, aby Komerční banka držela úroveň kapitálové přiměřenosti na úrovni alespoň 15,4 %. V červenci 2017 oznámila Česká národní banka, že s účinností od 1. července 2018 zvýší sazbu proticyklické rezervy (součást celkového kapitálového požadavku) na 100 bazických bodů, tedy o 50 bazických bodů. KB hodlá v blízké době začít postupně posilovat svůj regulatorní kapitál nástroji Tier 2 kapitálu, na základě posouzení jejich vlastností a nákladů.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu prvního pololetí 2017 bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změny ve správě společnosti

Dozorčí rada KB, vzhledem k uplynutí funkčního období předsedy představenstva pana Alberta Le Dirac’h dne 2. srpna 2017, zvolila dne 11. července 2017 pana Jana Juchelku novým členem představenstva s účinností od 3. srpna 2017. Dne 12. července představenstvo Komerční banky zvolilo pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky s účinností od 3. srpna 2017.

————————————————————————————————-

1) Vykázané výnosy poklesly o 4,0 % kvůli mimořádnému příjmu z podílu KB ve VISA Europe v loňském roce.

2) Bez příjmů z restrukturalizace budov centrály KB. Včetně této mimořádné položky poklesly provozní náklady o 9,5 % na 6,5 miliardy Kč.

3) S vyloučením reverzních repo operací s klienty. Celkový objem hrubých “Úvěrů a pohledávek za klienty” vzrostl o 7,8 % na 615,2 miliardy Kč.

4) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 12,6 % na 781,9 miliardy Kč.

5) Zdroje dat pro tuto část: Český statistický úřad, Česká národní banka, KB Economic Research. Meziroční srovnání.

6) Data za první čtvrtletí.

7) S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty. Celkový hrubý objem „Úvěrů a pohledávek za klienty“ vzrostl meziročně o 7,8 % na 615,2 miliardy Kč.

8) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 12,6 % na 781,9 miliardy Kč.

Tabulkové vyjádření hospodářských výsledků KB

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2017 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
Vykázané výsledky
1. 1. – 30. 6. 2016 1. 1. – 30. 6. 2017 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 10 446 10 313 -1,3 %
Čisté poplatky a provize 3 408 3 225 -5,4 %
Čistý zisk z finančních operací 2 359 1 992 -15,6 %
Ostatní výnosy 65 100 53,8 %
Čisté provozní výnosy 16 279 15 630 -4,0 %
Personální náklady -3 429 -3 630 5,9 %
Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů) -2 029 -2 089 3,0 %
Rezoluční a ostatní fondy -874 -854 -2,3 %
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku -864 60 +/-
Provozní náklady -7 196 -6 513 -9,5 %
Hrubý provozní zisk 9 083 9 116 0,4 %
Náklady rizika -788 103 +/-
Čistý provozní zisk 8 295 9 219 11,1 %
Zisk z majetkových účastí 97 108 11,3 %
Čistý zisk před zdaněním 8 392 9 327 11,1 %
Daň z příjmů -1 492 -1 446 -3,1 %
Čistý zisk 6 899 7 881 14,2 %
Menšinový zisk 205 184 -10,2 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 6 695 7 697 15,0 %
Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
Bez jednorázových položek
1. 1. – 30. 6. 2016 1. 1. – 30. 6. 2017 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 10 446 10 313 -1,3 %
Čisté poplatky a provize 3 408 3 225 -5,4 %
Čistý zisk z finančních operací 1 400 1 992 42,3 %
Ostatní výnosy 65 100 53,8 %
Čisté provozní výnosy 15 319 15 630 2,0 %
Personální náklady -3 429 -3 630 5,9 %
Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů) -2 029 -2 089 3,0 %
Rezoluční a ostatní fondy -874 -854 -2,3 %
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku -864 -757 -12,4 %
Provozní náklady -7 196 -7 330 1,9 %
Hrubý provozní zisk 8 123 8 300 2,2 %
Náklady rizika -788 103 +/-
Čistý provozní zisk 7 335 8 403 14,6 %
Zisk z majetkových účastí 97 108 11,3 %
Čistý zisk před zdaněním 7 432 8 511 14,5 %
Daň z příjmů -1 310 -1 525 16,4 %
Čistý zisk 6 122 6 986 14,1 %
Menšinový zisk 205 184 -10,2 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 5 917 6 802 15,0 %
Poznámky k výsledkům bez jednorázových položek:

1H 2016: Upraveno o příjem náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. (959 milionů Kč v kategorii Čistý zisk z finančních operací, -182 milionů Kč v kategorii Daň z příjmu)

1H 2017: Upraveno o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály KB (817 milionů Kč v kategorii Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku, 79 milionů Kč v kategorii Daň z příjmu)

Výkaz o finanční situaci (mil. Kč, neauditované) 31. 12. 2016 30. 6. 2017 Změna od zač. roku
Aktiva 922 737 1 039 362 12,6 %
Hotovost a účty u centrálních bank 112 241 214 365 91,0 %
Pohledávky za bankami 51 771 61 452 18,7 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 580 198 601 634 3,7 %
Cenné papíry 134 591 123 974 -7,9 %
Ostatní aktiva 43 935 37 936 -13,7 %
Pasiva 922 737 1 039 362 12,6 %
Závazky vůči bankám 54 124 88 165 62,9 %
Závazky vůči klientům 699 377 781 919 11,8 %
Emitované cenné papíry 13 423 15 106 12,5 %
Ostatní pasiva 50 412 54 716 8,5 %
Vlastní kapitál celkem 105 400 99 456 -5,6 %
z toho: Zajištění peněžních toků 11 379 6 212 -45,4 %
Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů 3 424 2 769 -19,1 %
Nekontrolní podíl 3 831 3 638 -5,0 %
Hlavní ukazatele 30. 6. 2016 30. 6. 2017 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 15,3 % 16,5 % nárůst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 15,3 % 16,5 % nárůst
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč) 429,8 451,3 5,0 %
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 363,8 381,5 4,9 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)IV 2,5 % 2,3 % pokles
Poměr čistých úvěrů a depozitV 80,6 % 76,9 % pokles
Poměr provozních nákladů a výnosůVI 44,2 % 41,7 % pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)VII 13,3 % 15,6 % nárůst
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)VIII 16,3 % 17,7 % nárůst
Rentabilita průměrného regulatorního kapitáluIX 20,2 % 21,1 % nárůst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)X 1,5 % 1,6 % nárůst
Zisk na akcii (Kč)XI 71 82 15,0 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 434 8 455 0,3 %
Počet poboček (KB v ČR) 396 390 -6
Počet bankomatů 773 769 -4
Počet klientů (KB) 1 649 000 1 654 000 0,3 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. 6. 2017 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 213,3 miliardy Kč 9,5 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 40,6 miliardy Kč 7,7 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX+PSA Finance) – celkový objem 36,9 miliardy Kč 17,1 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 33,2 miliardy Kč 5,0 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 189 000 -4,0 %
– z toho občanům 149 000 -4,1 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 385 000 -2,0 %
Předepsané pojistné (KP) 3,5 miliardy Kč -7,1 %

Finanční kalendář na rok 2017

  • 3. listopadu 2017: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2017 a za 3. čtvrtletí 2017

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

I) Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

II) Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná výše „Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám“ děleno průměrná „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ k datu;

III) Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“;

IV) Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez „Výnosů z dividend“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Pohledávky za bankami“, „Účty u centrálních bank“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Realizovatelná finanční aktiva“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční investice držené do splatnosti“ z toho pouze dluhopisy);

V) Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ mínus „reverzní repo operace s klienty“) děleno („Závazky vůči klientům“ mínus „repo operace s klienty“);

VI) Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

VII) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

VIII) Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“ mínus „Přecenění zajištění peněžních toků“ mínus „Přecenění realizovatelných finančních aktiv“) k datu;

IX) Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Regulatorní kapitál“ k datu;

X) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

XI) Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet);

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované)

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty) 1. 1. – 30. 6. 2016 1. 1. – 30. 6. 2017
Čisté úrokové výnosy (bez Výnosů z dividend) 10 445 10 310
(zdroj: Výkaz o finanční situaci) 31. 12. 2015 30. 6. 2016 31. 12. 2016 30. 6. 2017
Pohledávky za bankami + Hotovost a účty u centrálních bank (Účty u centrálních bank) 164 778 191 014 155 016 267 700
Čisté úvěry a pohledávky za klienty 532 617 555 813 580 198 601 634
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty (dluhopisy) 7 872 9 046 9 606 7 046
Realizovatelná finanční aktiva (dluhopisy) 41 189 39 604 39 238 37 654
Finanční investice držené do splatnosti (dluhopisy) 67 083 62 408 65 462 60 630
Úročená aktiva 813 540 857 885 849 520 974 664
Průměrná úročená aktiva, k datu   835 712   912 092
Anualizovaná Čistá úroková marže, k datu   2,5 %   2,3 %

Hospodářské výsledky skupiny Komerční banky k 30. 6. 2017

Ke stažení z webu KB:

——————————————————————————————————

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..