Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET)

Zákon o EET
Zákon o EET

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o (Elektronické) evidenci tržeb, který byl projednán a schválen Parlamentem a podepsán prezidentem České republiky a nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

TIP! Přidejte se do diskuze o EET ve skupině na Facebooku, kde si můžete vyměňovat názory a zkušenosti s ostatními podnikateli zde: EET – diskuze a výměna zkušeností

—————————————————————————————————

Diskuze o EET na tomto portále k nalezení zde: EET diskuze

Zákon o EET

Podrobnější seznámení se s právní úpravou zákona o EET je možné na stránkách Sbírky zákonů Finanční správy ČR:

Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování) vznikne prvním dnem osmého měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1. prosince 2016.

Některé části zákona nabyly účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. 1. září 2016. Jednalo se o ustanovení upravující:

  • tržby ve zjednodušeném režimu
  • povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu,
  • tržby vyloučené z evidence tržeb,
  • žádost o autentizační údaje,
  • přidělení a používání autentizačních údajů,
  • certifikáty pro evidenci tržeb a jejich správa,
  • ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb,
  • oznamovací povinnost ve vztahu k údajům o provozovnách,
  • závazné posouzení o určení evidované tržby.

Zákon o Elektronické evidenci tržeb

Celý text zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) naleznete níže na stránce:

112
ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o Elektronické evidenci tržeb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.

§ 2
Výkon působnosti

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.

(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.

ČÁST DRUHÁ
EVIDENCE TRŽEB

HLAVA I
SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB

§ 3
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb

(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník
a) daně z příjmů fyzických osob a
b) daně z příjmů právnických osob.

(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.

HLAVA II
EVIDOVANÁ TRŽBA

§ 4
Vymezení evidované tržby

(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je
a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

§ 5
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a) v hotovosti,
b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
c) šekem,
d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

§ 6
Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.

§ 7
Storno a opravy
Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím rozdílem, že je tato tržba evidována jako záporná.

§ 8
Nepřímé zastoupení
Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

§ 9
Pověření k evidování tržeb

(1) Poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

(2) Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům, mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval.

(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho k evidování tržby pověřil.

(4) Poplatník, který k evidování tržeb pověřil jiného poplatníka, se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona.

HLAVA III
TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB

§ 10
Tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

(2) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

§ 11
Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržba plyne.

(2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat.

(3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání. V povolení správce daně uvede tržby, na které se povolení vztahuje.

(4) Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je poplatník povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení žádosti musí být žadatel vyrozuměn.

(5) Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

(6) Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání.

§ 12
Tržby vyloučené z evidence tržeb

(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby
a) státu,
b) územního samosprávného celku,
c) příspěvkové organizace,
d) České národní banky,
e) držitele poštovní licence.

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) banky, včetně zahraniční banky,
b) spořitelního a úvěrního družstva,
c) pojišťovny a zajišťovny,
d) investiční společnosti a investičního fondu,
e) obchodníka s cennými papíry,
f) centrálního depozitáře,
g) penzijní společnosti,
h) penzijního fondu,
i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
f) na palubě letadel,
g) z osobní železniční přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
j) z provozování veřejných toalet.

(4) Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

HLAVA IV
POVINNOSTI POPLATNÍKA

Díl 1
Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb

§ 13
Žádost o autentizační údaje

(1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje.

(2) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

(3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů pouze
a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

§ 14
Přidělení a používání autentizačních údajů

(1) Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

(2) Podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.

(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

§ 15
Certifikát pro evidenci tržeb
Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.

§ 16
Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb
Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Díl 2
Oznamovací povinnost

§ 17
Údaje o provozovnách

(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

Díl 3
Evidenční povinnost

Oddíl 1
Evidence tržeb běžným způsobem

§ 18
Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

(2) Uskutečněním evidované tržby je
a) přijetí evidované tržby, nebo
b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

(3) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním.

(4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 19
Rozsah zasílaných údajů

(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
f) celková částka tržby,
g) bezpečnostní kód poplatníka,
h) podpisový kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také
a) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

(3) Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 20
Údaje na účtence

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět
a) fiskální identifikační kód,
b) své daňové identifikační číslo,
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
g) celkovou částku tržby,
h) bezpečnostní kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 21
Doba odezvy

(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka.

(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti.

§ 22
Postup při překročení mezní doby odezvy
Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Oddíl 2
Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

§ 23
Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

HLAVA V
PRAVOMOC ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO K PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

§ 24
Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

(1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup.

(2) Pro účely evidence tržeb se při kontrolním nákupu na jednání poplatníka a orgánu příslušného k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb hledí jako na uzavření smlouvy.

(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena poplatníkovi majetková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.

ČÁST TŘETÍ
INFORMAČNÍ POVINNOSTI

§ 25
Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo
b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

§ 26
Informační povinnost správce daně

(1) Správce daně poskytuje poplatníkovi informace shromažďované na společném technickém zařízení správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) rozsah a členění informací poskytovaných podle odstavce 1 a
b) podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1.

§ 27
Ověření účtenky u správce daně

(1) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 28
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500000 Kč.

§ 29
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),
b) do 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

§ 30
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Správní delikt podle tohoto zákona projednává
a) finanční úřad, nebo
b) celní úřad.

(2) Správní delikt projednává ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.

(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST PÁTÁ
OPATŘENÍ K VYNUCENÍ NÁPRAVY

§ 31
Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti

(1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité
a) uzavření provozovny nebo
b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

(2) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zruší rozhodnutím opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu poté, co poplatník prokáže, že pominul důvod, pro který bylo toto opatření nařízeno. Proti rozhodnutí o zrušení opatření podle odstavce 1 se nelze odvolat.

(3) Výkon uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti provede orgán, který opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o tomto opatření na vhodném a zvenčí viditelném místě u přístupového místa do provozovny. Je-li více přístupových míst do provozovny, vyvěsí se rozhodnutí u všech těchto přístupových míst.

(4) Opatřením podle odstavce 1 nesmí být znemožněn výkon veřejné moci.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ

§ 32
Závazné posouzení o určení evidované tržby

(1) Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

(2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu.

(3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede
a) popis platby, která má podléhat posouzení, a
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.

ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 33
Vztah k daňovému řádu
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu s výjimkou správních deliktů.

§ 34
Spolupráce orgánů veřejné moci
Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své působnosti porušení tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k prověřování plnění povinností.

§ 35
Účtenková loterie

(1) Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.

(2) Příslušnou organizační složkou státu k pořádání účtenkové loterie je Ministerstvo financí.

(3) Výdaje na pořádání účtenkové loterie, na peněžní ceny a na pořízení věcné ceny se hradí ze státního rozpočtu.

(4) Na účtenkovou loterii se nepoužije zákon upravující provozování hazardních her.

§ 36
Vztah k cizímu právu
Evidovanou tržbou není také tržba poplatníka, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách.

§ 37
Dočasně vyloučené tržby

(1) Evidovanými tržbami dočasně nejsou
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56,
b) od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou
1. ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56 a
2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47,
c) od prvního dne šestnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce osmnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby
1. z výroby textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku a výroby papíru a výrobků z papíru uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 13 až 17,
2. z výroby mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 20.4,
3. z výroby pryžových a plastových výrobků a výroby ostatních nekovových minerálních výrobků uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 22 a 23,
4. z výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 25,
5. z výroby nábytku a ostatního zpracovatelského průmyslu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 31 a 32,
6. z opravy a instalace strojů a zařízení uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 33,
7. ze specializovaných stavebních činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 43,
8. z oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 95 a
9. z poskytování ostatních osobních služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 96.

(2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.

(3) Vláda může stanovit nařízením, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, která nabývají účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..