MONETA Money Bank ohlásila nárust objemu úvěrů, zisk však mírně klesl

MONETA Money Bank oznámila hospodářské výsledky
MONETA Money Bank oznámila hospodářské výsledky

Konsolidovaný zisk po zdanění dosáhl jedné miliardy Kč.

Růst celkového úvěrového portfolia byl podpořen významnou produkcí v segmentech spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro malé a střední podniky a také pokračujícím obratem ve vývoji hypoték.

Nejdůležitější ekonomické ukazatele MONETA Money Bank

  • Konsolidovaný zisk po zdanění dosáhl jedné miliardy Kč; vykázaná návratnost hmotného kapitálu je na úrovni 15,3 %.
  • Silná kapitalizace společně s poměrem CET1 na úrovni 19,9 % a přebytečný kapitál ve výši 3,9 miliardy Kč po schválení dividendy.
  • Hrubý objem výkonných úvěrů vzrostl meziročně o 5,7 %, což znamená splnění závazku růstu v řádu vyšších jednociferných čísel.
  • Balance segmentu hypotečních úvěrů meziročně stoupla o 8,7 %; pokračující obrat ve vývoji přinesl v meziročním srovnání zčtyřnásobení objemů, které vzrostly o 331 %.
  • Zdvojnásobení produkce v segmentu malých firem v porovnání s prvním čtvrtletím 2016; meziroční nárůst bilance o 12,8 %.
  • Digitální transformace pokračuje, doprovázena představením nového konceptu poboček.
  • Základní prospekt emise cenných papírů byl schválen regulátorem, Banka má možnost vydat dluhopisy až do výše 50 miliard Kč kumulativně.

Hodnocení výsledků generálním ředitelem MONETA Money Bank

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, řekl:

„MONETA předvedla za první čtvrtletí roku 2017 solidní finanční výkon a zaznamenala čistý zisk ve výši jedné miliardy korun. Naši ziskovost nadále posiluje pokračující celkové zkvalitňování našich aktiv, zvýšená úvěrová aktivita a dobrá kapitalizace ve výši 19,9 % společně se silnou likviditní pozicí. I nadále máme dobrý základ pro naplnění našich strategických cílů.“

„Jsem rád, že mohu informovat o pokroku, který jsme v prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhli při navracení MONETY k růstu, zejména o zintenzivnění našich obchodních aktivit a dosažení meziročního růstu napříč komerčním i retailovým segmentem ve výši 5,7 % (v hrubém objemu výkonných půjček). Tato míra růstu je jasným znamením, že je MONETA odhodlána realizovat návrat ke stabilitě výnosů prostřednictvím plánovaného růstu v průběhu roku 2019. Naše výkonnost v prvním čtvrtletí ukazuje schopnost vedení a zaměstnanců MONETY dosáhnout vytyčených strategických cílů a stát se domácím šampionem pro malé firmy a české domácnosti.“

„MONETA dosáhla úplného oddělení od korporace GE s devítiměsíčním předstihem oproti plánu. Ukončení nákupu IT a dalších služeb od bývalého vlastníka nám pomůže v důsledném řízení nákladů a umožní nám splnit cíle v oblasti efektivity po zbytek roku 2017.“

„Rovněž se nadále soustředíme na růst v oblasti digitálních technologií a budování příslušných technických dovedností. Naše mobilní bankovní aplikace Smart Banka zaznamenala téměř 110 tisíc aktivací a dosáhla skvělého hodnocení a zpětné vazby od klientů. V průběhu roku 2017 představíme další inovace, které dále rozšíří naše digitální distribuční kapacity a posílí vztahy s klienty.“

„Kromě toho pokračujeme v modernizaci sítě poboček a bankomatů. Nový koncept poboček přináší klientům lepší zákaznickou zkušenost, posílenou o digitální prvky plně v duchu naší celkové transformace.“

Obchodní výsledky MONETY

Navzdory pokračujícím konkurenčním tlakům si retailová divize i v tomto období vedla dobře a za první čtvrtletí vykázala zrychlený růst nové produkce s meziročním navýšením nových retailových objemů o 36,9 %. Netto bilance výkonných retailových úvěrů stoupla o 5 %, navzdory tomu, že i v tomto období pokračovalo předčasné splácení úvěrů ze strany některých klientů. Segment retailových úvěrů, který představuje klíčovou nabídku Banky, zažil úspěšné čtvrtletí i přes úpravu cen na úroveň trhu a dosáhl meziročního nárůstu o 4,3 %. Segment hypoték vzrostl meziročně o 8,7 % na základě rozšíření sítě hypotečních bankéřů a také díky spolupráci se zprostředkovateli hypoték. I segment financování koupě vozidel pokračoval ve skvělých výkonech s meziročním nárůstem balance o 14,5 %.

V průběhu tohoto období hodnota komerčního portfolia v netto vyjádření také zaznamenala výrazný růst. Celkový objem produkce komerčních úvěrů stoupl o 30,7 % a netto bilance výkonných komerčních úvěrů vzrostla o 6,6 %, zejména díky významnému růstu portfolia investičních úvěrů. To zaznamenalo nárůst o 17,3 %, převážně v segmentu malých a středních firem a v segmentu financování nemovitostí. V oblasti financování vozidel a vybavení bilance klesla o 9,4 % zejména z důvodu pokračujícího úbytku leasingového portfolia.

Významný růst přinesl rozvoj bankovnictví pro živnostníky a malé podniky, a to v kategorii splátkových úvěrů. Bilance portfolia úvěrů živnostníky a malé podniky vzrostla o 12,8 %. Růst v produkci splátkových úvěrů pro živnostníky a malé podniky byl na úrovni 98, 3 % meziročně. (339,2 milionů Kč). Za obchodním úspěchem stojí postupné navyšování počtu bankéřů pro živnostníky a malé podniky na 126 zaměstnanců, přičemž náborový cíl do 31. prosince 2017 je 180. V současné době Banka pracuje na digitální distribuční strategii pro úvěrování živnostníků a malých podniků a na implementaci prvního z řady produktů – splátkové půjčky pro živnostníky a malé podniky. Uvedení na trh plánujeme ve druhé polovině roku 2017.

Řízení rizik v MONETA Money Bank

Během prvního čtvrtletí 2017 MONETA pokračovala ve zkvalitňování svého úvěrového portfolia. Poměr nevýkonných brutto půjček dále klesl na 5,6 % (6,6 miliardy Kč) a celková bilance klesla o 3,1 miliardy Kč. Tento pokles nastal v důsledku úspěšného odprodeje nevýkonných pohledávek a pokračujícímu odpisu historicky naakumulovaných dlouhodobě nevýkonných pohledávek.

Díky příznivému úvěrovému prostředí a úspěšným odprodejům nevýkonných pohledávek náklady na riziko klesly na úroveň 28 bazických bodů, což předčilo očekávání. V tomto kontextu snižuje vedení Banky svůj odhad ročních nákladů na riziko pro rok 2017 na 80-90 bazických bodů a znovu potvrzuje svůj závazek udržet celkové NPL krytí nad úrovní 80 %.

Finanční výkonnost banky a dividenda

MONETA vykázala za první čtvrtletí 2017 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši jedné miliardy Kč, což je v souladu s očekáváním managementu, které je ve výši 3,4 miliardy Kč pro celý rok 2017. Návratnost hmotného vlastního kapitálu je přitom na úrovni 15,3 %. Provozní výnosy klesly meziročně o 9 % na 2,5 miliardy Kč, což bylo způsobeno cenovým vývojem na trhu. V kontextu výkonnosti za první čtvrtletní roku 2017 zvyšuje management společnosti své očekávání čistého konsolidovaného zisku nad úroveň 3,5 miliardy Kč.

Jak už vedení společnosti dříve oznámilo, zintenzivnění konkurenčního prostředí je klíčovou charakteristikou českého bankovního trhu. V důsledku toho došlo k poklesu čisté úrokové marže na 5,1 %, a to zejména pod vlivem rychlejší úpravy cen spotřebitelských úvěrů v retailovém segmentu. Během prvního čtvrtletí 2017 Banka upravila svoji cenovou politiku na úroveň trhu s cílem udržet si konkurenceschopnost. Přetrvávající podmínky na trhu ovlivnily postupný pokles výnosu retailového portfolia na 10,1 % (z 10,7 % mezičtvrtletně) i komerčního portfolia na 3,6 % (z 3,9 % mezičtvrtletně). Očekáváme, že konkurenční cenový tlak přetrvá po zbytek roku 2017.

Výsledky pro toto čtvrtletí v oblasti čistých výnosů z poplatků a provizí jsou v souladu s očekáváním. Zatímco objem čistých výnosů z poplatků klesl o 7 % ze 490 milionů Kč na 458 milionů Kč, především kvůli propadu v servisních poplatcích, výnos z pojištění stoupl o 17 %. To je důsledkem zvyšování prodejů produktů třetích stran společností MONETA. Díky nárůstu aktiv ve správě o 16 % došlo i ke zvýšení poplatkových výnosů z investičních fondů oproti trendu v roce 2016. Během prvního čtvrtletí 2017 Banka zahájila pilotní nabídku distribuce pojištění vozidel pro retailové klienty s cílem posílit rozvoj v oblasti bankopojištění.

I v prvním čtvrtletí 2017 MONETA důsledně řídila své provozní náklady, které v meziročním srovnání klesly o 1 %, a tím překonaly očekávání pro finanční rok 2017 ve výši 4,8 miliardy Kč. To se podařilo i navzdory navýšení personálních nákladů o 8,7 % spojených s růstem počtu nových front end pracovních pozic. V důsledku toho zůstal poměr nákladů banky k výnosům v zásadě stabilní, na 45,5 %. To je v souladu s cílem managementu na udržení tohoto poměru v rozmezí 45 až 50 % v průběhu roku.

MONETA si udržuje silný, vysoce likvidní a konzervativní profil rozvahy s robustním poměrem krytí likvidity ve výši 185 %, sestávající se primárně z hotovosti a investic do vysoce kvalitních českých vládních dluhopisů. Banka si tak drží dobrou pozici pro výplatu dividendy za rok 2016 ve výši 5 miliard Kč, s přebytečnou likviditou ve výši 14,9 miliard Kč. Během daného období Banka dokázala navýšit počet celkových klientských vkladů meziročně o 8 %, přičemž převážná většina tohoto růstu jde na vrub běžným a spořicím účtům. MONETA je nadále plně samofinancovanou Bankou s poměrem úvěrů vůči vkladům na úrovni 94,3 %.

MONETA zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných finančních institucí v českém bankovním sektoru. Kapitálová přiměřenost Banky byla na konci daného období 19,9 %, což je 4,9 miliardy Kč nad střednědobým cílem stanoveným managementem pro ukazatel CET1 ve výši 15,5 % a v souladu s požadavkem na poměr vyšší než 17 % pro rok 2017. Množství přebytečného kapitálu v držení Banky za první čtvrtletí 2017 upravené o dividendu za rok 2016 je více než 3,9 miliardy Kč. V souvislosti s tím Banka potvrdila svou dividendovou politiku rozdělení minimálně 70 % konsolidovaného zisku po zdanění svým akcionářům v roce 2017 a 2018, přičemž tato dividenda bude navýšena, pokud jednorázové náklady na zavedení mezinárodních účetních standardů IFRS9, investice a růst úvěrového portfolia budou vyžadovat méně kapitálu.

Oddělení banky od GE

Jak bylo již dříve oznámeno, MONETA pokračuje podle plánu v oddělování od GE Capital a to do dvanácti měsíců od ukončení IPO. Poslední otevřenou oblastí zůstává pouze implementace řešení systému kreditních karet. Dalším důležitým krokem, kromě odpojení GE sítí dosud využívaných Bankou, bylo ukončení většiny služeb poskytovaných v rámci servisní smlouvy s GE Capital. Ukončení smlouvy proběhlo k 7. 4. 2017. Odhadované náklady na servisní smlouvy za rok 2017 by měly dosáhnout 60 milionů Kč, což je méně než se původně očekávalo. Očekává se také, že rozpočet na oddělení IT systémů bude rovněž nižší (na úrovni 410 milionů Kč), než byl původní předpoklad (ve výši 600 milionů Kč).

Digitální transformace, mobilní bankovnictví a sjednávání produktů online

Závazek společnosti MONETA rozšířit možnosti vlastního digitálního růstu a transformovat se na skutečně digitální instituci nabral v prvních třech měsících tohoto roku na tempu. Využívání mobilní aplikace Banky (Smart Banka) nadále rostlo. Aplikace dosáhla počtu přes 110 000 aktivací a klienti ji používají stále častěji. Měsíčně se v průměru přihlásí 20krát přes mobil a 96 % transakcí uskutečňují prostřednictvím digitálních kanálů. Kromě toho významně roste i sjednávání retailových úvěrů online a to s mezičtvrtletním nárůstem o 29 %.

Od vstupu na burzu Banka využila 62 milionů Kč z investice vyhrazené na digitální transformaci ve výši 600 milionů Kč. Očekává se, že dalších 150 až 250 milionů Kč z této investice bude využito v roce 2017. Budoucí aktivity zahrnují spuštění procesu získávání nových klientů přes mobilní telefon s tím, že možnost sjednat běžný účet online bude uvedena na trh ve druhém či začátkem třetího čtvrtletí 2017. Dále vyvíjíme službu devizových obchodů přes mobilní bankovnictví, která bude dostupná od konce druhého čtvrtletí 2017 a spuštění nezajištěných půjček plně online pro stávající zákazníky. To je v přípravě pro uvedení na trh na začátku třetího čtvrtletí 2017.

Kromě toho už Banka investovala 228 milionů Kč do rozvoje svého majetku a vybavení. V současnosti právě probíhá transformace poboček a obnova bankomatů.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a ostatního úplného výsledku hospodaření za období končící 31. březnem 2017

1 KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..