MONETA Money Bank dosáhla zisku ve výši 3,9 miliardy Kč, vedení plánuje dividendu a spouští nový komunikační koncept

MONETA Money Bank
MONETA Money Bank

07.02.2018 | MONETA Money Bank Praha – Výsledky skupiny MONETA za rok 2017: MONETA dosáhla zisku ve výši 3,9 miliardy Kč a vedení společnosti plánuje navrhnout dividendu za rok 2017 ve výši 4,1 miliardy Kč.

  • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 3,9 miliardy Kč s vykázanou návratností hmotného kapitálu (RoTE) 16,0 %
  • Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 v hrubé výši 8 Kč na akcii
  • MONETA si zachovává výbornou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností ve výši 17,4 %
  • Hrubé výkonné úvěry rostly meziročně o 10,8 %, a to zejména díky retailovému segmentu, ale podpořil je i významný růst v komerčním segmentu
  • Objem nových hypotečních úvěrů meziročně vzrostl o 148,7 % při dosažení tržního podílu na nových objemech 4,3 % a meziročního růstu čisté bilance o 30,6 %
  • Meziročně výrazně narostly objemy nových úvěrů pro malé a střední firmy o 154,8 % a čistá úvěrová bilance se zvýšila o 60,3 %
  • Nové spotřebitelské úvěry v objemu 4,8 miliardy Kč byly v roce 2017 sjednány on-line, což představuje meziroční nárůst o 50,7 %
  • Náklady na riziko významně klesly na 32 bazických bodů (bps)

MONETA Money Bank oznámila konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,9 miliardy Kč

MONETA Money Bank, přední banka ve spotřebitelském financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznamuje za rok 2017 konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,9 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 16 %, což představuje impozantní výkon. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 ve výši 4,1 miliardy Kč.

MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí s ukazatelem kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 %. Management potvrzuje svůj cílový kapitálový poměr na následujících 12 měsíců ve výši 15,5 %.

Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 182,9 %. Růst pokračoval ve zrychleném tempu napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž bilance výkonných úvěrů v hrubé výši meziročně vzrostla o 10,8 %.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, uvedl: „Jsem rád, že mohu informovat o splnění našich závazků daných akcionářům, co se týká růstu a ziskovosti. Celkově jsme dosáhli čistého zisku ve výši 3,9 miliardy Kč a plánujeme navrhnout solidní dividendu v hrubé výši 8 Kč na akcii. Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům, členům dozorčí rady a vedení za naplňování naší strategie a věříme, že opět dosáhneme solidních výsledků i v roce 2018.“

Retailový segment u MONETY

V průběhu roku 2017 čistá balance výkonných retailových úvěrů společnosti MONETA pokračovala v růstu, přičemž za období celého roku vykázala nárůst o 14,7 %, což ke konci roku představuje čistou balanci ve výši 60,8 miliard Kč. Růst byl napříč všemi splátkovými úvěrovými produkty, zejména v oblasti hypotečních úvěrů, kde došlo k nárůstu v novém objemu hypotečních úvěrů o působivých 148,7 % a k dosažení tržního podílu v nových objemech ve výši 4,3 %. Balance čistých hypotečních úvěrů stoupla meziročně o 30,6 % na celkových 20,3 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry vzrostly meziročně v čisté výši o 8,3 % i díky meziročnímu růstu v produkci nových spotřebitelských úvěrů o 26,2 %. Balance čistých úvěrů na koupi automobilu stoupla o 24,8 %, a to zejména díky příznivým podmínkám na trhu. Zároveň banka úspěšně obhájila svoji silnou pozici v oblasti spotřebitelských úvěrů, kde získala tržní podíl na nových objemech ve výši 21,2 %.

„MONETA obsluhuje jeden milion retailových klientů, což z ní dělá čtvrtou největší banku v České republice. Pokračujeme v našem odhodlání být inovativní a kvalitní bankou, která poskytuje služby českým domácnostem prostřednictvím férových, transparentních a vhodně nastavených úvěrových produktů, platebních služeb a depozitních produktů,“ sdělil Tomáš Spurný.

Komerční segment

Portfolio výkonných komerčních úvěrů společnosti MONETA vykázalo během sledovaného období solidní růst, meziročně vzrostlo v čisté výši o 7,6 %, a dosáhlo čisté balance ve výši 61,0 miliard Kč. Tento růst byl převážně dán významným nárůstem úvěrů živnostníkům a podnikatelům, které meziročně vzrostly v čisté výši o 60,3 %, stejně jako investičních úvěrů malým a středním firmám, které meziročně vzrostly v čisté výši o 10,2 %.

Tomáš Spurný řekl: „Naším cílem je stát se bankovním šampionem pro živnostníky, svobodná povolání a podnikatele s velkým důrazem na oblast českého zemědělství a souvisejícího podnikání. V této souvislosti jsme pokračovali s rozšiřováním našich služeb i počtu bankéřů pro klienty z řad malých a středních firem a dostupnosti produktové nabídky plně on-line v souladu s naší multikanálovou strategií. V důsledku našich pokračujících investic významně meziročně vzrostla produkce nových úvěrů pro malé a střední firmy o 154,8 %.“

Naplňování digitální strategie

MONETA se i nadále snaží odlišit od konkurence a být nákladově efektivní díky digitálním inovacím s cílem stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu.

Tomáš Spurný řekl: „V roce 2017 jsme dále rozvíjeli digitální distribuční kanály. Jako první banka na českém trhu jsme uvedli retailový běžný účet, který je možné zřídit plně on-line. Našim stávajícím retailovým klientům a klientům z řad živnostníků a malých a středních firem jsme nabídli předschválený úvěr, který je možno sjednat zcela on-line. Naše mobilní bankovní aplikace Smart Banka zvítězila v soutěži Mobilní aplikace roku 2017 mezi 750 konkurenčními produkty. Počet uživatelů aplikace meziročně vzrostl o 158 % na 187 tisíc a celkem 12,5 % ze všech elektronicky zadaných plateb bylo v prosinci realizováno právě přes tento kanál. V posledním čtvrtletí roku 2017 jsme spustili mobilní platby přes platformu Google, krátkodobé cestovní pojištění zřizované on-line a novou B2B platformu pro MONETA Auto. Naše zaměření na rozšíření digitálního bankovnictví v České republice i nadále přináší pozitivní výsledky. Objem nových spotřebitelských úvěrů skrze on-line kanály meziročně vzrostl o 50,7 % na celkových 4,8 miliardy Kč.“

Finanční výsledky MONETA

Navzdory vysoce konkurenčnímu prostředí dosáhla MONETA za rok 2017 provozních výnosů ve výši 10,3 miliardy Kč. „V průběhu celého roku se nám podařilo zachovat obezřetný přístup k riziku napříč celou naší společností. Přísným řízením nákladů jsme docílili meziročního snížení provozních nákladů o 0,7 %. Tato úroveň nákladů je stabilní a udržitelná. Během roku 2017 jsme významně investovali do vývoje modelu na nový účetní standard IFRS9 a do rozšíření možností pro kvantifikaci a řízení rizik. Náš ukazatel poměru nákladů k výnosům pro rok 2017 byl 47,9 % s provozními náklady ve výši 4,9 miliardy Kč. Likvidita zůstává velmi silná s ukazatelem krytí likvidity na úrovni 182,9 %, což je významně nad regulatorními požadavky. Náš přebytečný kapitál nám umožní absorbovat jednorázový dopad přechodu na účetní standard IFRS9 i další růst úvěrového portfolia,“ dodal Tomáš Spurný.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a dalších výsledků hospodaření za období končící 31. prosincem 20171

Poznámky: (1) V souladu s Výroční zprávou za rok 2016 provedla Skupina několik překlasifikování: 1) pojistné placené pojišťovnám převedeno z „Ostatní provozní náklady“ do „Výnos z poplatků a provizí“, 2) náklady na vymáhání ze „Správní náklady“ a „Ostatní provozní náklady“ do „Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovaných finančních aktiv“, 3) Smlouvy o operativním leasingu byly uvedeny odděleně od finančního leasingu v souladu s požadavky IAS 17 Leases překlasifikováno z „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ na „Ostatní provozní výnosy“ a „Odpisy hmotného a nehmotného majetku.“

Hospodářské výsledky MONETY money bank za rok 2016

MONETA Money Bank spouští nový komunikační koncept „Nejlepší čas je teď“

S novým stylem marketingové komunikace vstupuje do roku 2018 MONETA Money Bank. V reklamních sděleních bude se sloganem „Nejlepší čas je teď“ zdůrazňovat svoji roli spolehlivého finančního partnera, který rychle a flexibilně naplňuje potřeby svých klientů tak, jak vznikají na jejich cestách životem. Tváří banky nadále zůstává oblíbený kocour. MONETA Money Bank je s více než milionem klientů čtvrtou největší tuzemskou bankou.

„Chceme motivovat klienty k tomu, aby udělali správné rozhodnutí a využili možností, které jim současná doba a MONETA Money Bank nabízí. Správným rozhodnutím může být například pořízení nového bydlení, rozjezd vlastního podnikání, sjednání produktu čistě on-line cestou nebo využívání mobilního bankovnictví,“ vysvětluje Jan Müller, ředitel marketingové komunikace MONETA Money Bank.

První marketingová kampaň v novém stylu odstartovala ve čtvrtek 1. února a představila spotřebitelský úvěr Expres půjčka. Sdělení zdůrazňuje lepší úrok než v jiné bance a využívá při tom populárního kocoura. Lidé se s kampaní setkají na televizních stanicích skupiny Prima, v kině, na internetu včetně sociálních sítí a také ve více než 200 pobočkách banky po celé České republice. Kampaň vznikla ve spolupráci s kreativní agenturou Kaspen/Jung von Matt, spot režíroval Tomáš Řehořek.

Novinkou v marketingové komunikaci MONETA Money Bank je rovněž postupný konec tištěných reklamních materiálů ve všech pobočkách ve prospěch digitálních nosičů a komunikačních kanálů. Tento krok je spolu s probíhající celkovou modernizací poboček v souladu se strategickou ambicí banky stát se digitálním šampionem českého bankovního trhu a s jejími závazky v oblasti udržitelnosti.

Běžný účet Tom od MONETA Money bank

Běžný účet Tom – založení plně online přes mobil, vedení účtu zdarma, správa účtu přes aplikaci roku Smart Banka, výběry z bankomatů MMB v ČR zdarma a také ze všech bankomatů v zahraničí. Vyzkoušejte si běžný účet Tom se Smart Bankou i vy. Není o čem.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..