Česká bankovní asociace (ČBA) – představení a profil asociace + Seznam členů

Ceska bankovni asociace (CBA)
Ceska bankovni asociace (CBA)

Česká bankovní asociace (ČBA) vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících. Členství má dvě formy:

  • plné členství je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB;
  • přidružené členství je otevřeno zejména reprezentacím zahraničních bank a pomocným organizacím se vztahem k bankovnictví.

V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje v rámci plného členství 37 bank, reprezentujíćích více než 99% bankovního sektoru.

Úkoly Bankovní asociace

K úkolům bankovní asociace patří zejména:

  • zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům;
  • prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti a zahraničí;
  • podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných usancí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.

Osu činnosti ČBA tvoří několik základních aktivit. Především se angažuje v průběhu přípravy různých zákonných a podzákonných norem (v oblastech bankovního dohledu, platebního styku, kapitálového trhu a cenných papírů, hypotečního bankovnictví, účetnictví a daňové problematiky, vnitřního auditu). Jako místo, vytvářející připomínky, veřejně deklarující svá stanoviska a nabízející spolupráci zákonodárné i výkonné moci, je aktivní ve všech fázích legislativního procesu.

Rovněž nabízí spolupráci při prevenci bankovní a finanční kriminality, jakož i legalizace výnosů z trestné činnosti. Rozsahem menší avšak nikoli bezvýznamnou část jejích aktivit tvoří pořádání odborných seminářů, rozvíjení pracovních vztahů s regulačními orgány a ostatními subjekty finančního trhu či vydávání doporučujících standardů bankovních aktivit (většina je zaměřena na oblast bankovní a finanční bezpečnosti). Viditelně se rovněž angažuje v oblasti finančního vzdělávání.

Česká bankovní asociace a její členství v orgnizacích

Od 1. července 2004 se ČBA, po osmi letech korespondenčního členství, stala plným členem Evropské bankovní federace (EBF/FBE). Jde o sdružení asociací komerčních bank z členských zemí EU a Norska, Švýcarska a Islandu (plní členové) a dalších bankovních asociací z Andorry, Monaka a zemí východní a jihovýchodní Evropy včetně Ruska a Turecka (přidružení členové).

Evropská bankovní federace představuje nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. Reprezentuje zájmy více než 5000 evropských bank s celkovými aktivy převyšujícími 20.000 mld. EUR a zaměstnávající více než 2,3 miliony lidí.

Evropská rada pro platby (EPC)

ČBA vstoupila zároveň  i do Evropské rady pro platby (European Payments Council – EPC). EPC je rozhodovacím a koordinačním orgánem, který zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku. Jeho základním posláním je podílet se na vytváření, tedy rozšiřování a fungování jednotného eurového platebního prostoru (Single Euro Payments Area /SEPA/ – oblast, v níž jsou základní typy plateb v euro prováděny za stejných podmínek. Těmi jsou jednoduchost a cena stanovená bez ohledu na to, zda půjde o platby uvnitř státu nebo služby přeshraniční.

EPC sdružuje 64 členů z 27 evropských zemí – banky a bankovní sdružení reprezentující různé segmenty bankovnictví. Prosazuje rozvoj celoevropských platebních instrumentů, a to cestou samoregulačních aktivit bankovního sektoru. Úzce spolupracuje s regulačními orgány EU – zejména Evropskou centrální bankou, Evropskou komisí a Eurosystémem.

Česká bankovní asociace – organizační struktura

PREZIDIUM ČBA

PREZIDENT ČBA

Pavel Kavánek, předseda dozorčí rady,
Československá obchodní banka, a.s.

VICEPREZIDENT ČBA

Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

ČLENOVÉ ČBA

Tomáš Salomon, předseda představenstva,
Česká spořitelna, a.s.

Albert Le Dirac´h, předseda představenstva a generální ředitel
Komerční banka, a.s.

Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Raiffeisenbank a.s.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel,
MONETA Money Bank, a. s.

Vladimír Staňura, předseda představenstva
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

DOZORČÍ VÝBOR ČBA

PŘEDSEDA ČBA

František Máslo, vedoucí odd. Compliance
Citibank Europe plc, organizační složka

ČLENOVÉ ČBA

Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel
Hypoteční banka, a.s.

Jan Jeníček, předseda představenstva a generální ředitel
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Jiří Plíšek, předseda představenstva
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

VÝKONNÝ ŘEDITEL ČBA

Pavel ŠTĚPÁNEK

NÁMĚSTEK VÝKONNÉHO ŘEDITELE ČBA

Filip HANZLÍK

Členové české bankovní asociace

Stav ke dni 30.1.2017

Banka
Air Bank a.s. www.airbank.cz
Equa bank a.s. www.equabank.cz
Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod
BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika www.bnpparibas.com
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod www.hellobank.cz (Cetelem se změnilo na Hello bank!)
mBank S.A., organizační složka www.mbank.eu/cz
Citibank Europe plc, organizační složka www.citibank.cz
Commerzbank AG, pobočka Praha www.commerzbank.cz
Česká exportní banka, a.s. www.ceb.cz
Česká spořitelna, a.s. www.csas.cz
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. www.cmss.cz
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. www.cmzrb.cz
Československá obchodní banka, a.s. www.csob.cz
Deutsche Bank AG, pobočka Praha www.deutsche-bank.cz
ERB bank, a.s. (odebrána licence k 24.10.2016) www.erbank.cz
Expobank CZ a.s. www.expobank.cz
FIO banka, a.s. www.fio.cz
HSBC Bank plc-pobočka Praha www.hsbc.cz
Hypoteční banka, a.s www.hypotecnibanka.cz
ING Bank N.V. www.ing.cz
J & T Banka, a.s. www.jtbank.cz
Komerční banka, a.s. www.kb.cz
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. www.modrapyramida.cz
MONETA Money Bank, a. s. www.moneta.cz
MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch www.bk.mufg.jp/global
Oberbank CZ, pobočka Česká republika www.oberbank.cz
Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika www.pabk.cz
PPF banka, a.s. www.ppfbanka.cz
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. www.rsts.cz
Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz
Raiffeisenbank im Stiftland eG, pobočka Cheb, odštěpný závod www.rb-stiftland.cz
Sberbank CZ, a.s. www.sberbankcz.cz
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. www.burinka.cz
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. www.unicreditbank.cz
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha www.vub.cz
Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka Jindřichův Hradec www.wspk.cz
Wüstenrot – hypoteční banka, a.s. www.wuestenrot.cz
Wüstenrot – stavební spořitelna,a.s. www.wuestenrot.cz
ZUNO BANK AG, organizační složka www.zuno.cz

Etický kodex ČBA

I. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ BANK V ČR

1. Banka při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v kodexech, ke kterým se přihlásila.

2. Banka zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. To zahrnuje též zásadu nezveřejňování či nesdělování třetí straně údajů o účtech svých klientů, jejich názvů, jmen, adres. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy banka je povinna údaje poskytnout na základě zákona, či v zájmu ochrany a bezpečnosti bankovních transakcí a případy, kdy poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se souhlasem klienta. Osobní údaje o klientovi banka zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

3. Banka obezřetně přistupuje k peněžním vkladům, u kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý. Postupuje tak, aby čelila snahám o zakrytí nekalého původu peněz. Obezřetně přistupuje ke klientům, kteří vybírají své vklady v nepřiměřeně krátkém časovém odstupu od jejich uložení, zvláště jde-li o opakovaný jev a naznačují-li další okolnosti, že se může jednat o snahu zakrývat původ peněz.

4. Při sdružování prostředků v zájmu klienta (např. v utváření konsorcií) přidržuje se banka stejných pravidel a podmínek jako ostatní účastníci a neprosazuje neoprávněné výhody vůči ostatním účastníkům.

5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

6. Banka netoleruje žádnou formu přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce. Nepřijímá ani neposkytuje žádné mimořádné výhody (pobídky) jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda osoba nabízející nebo požadující takovou výhodu pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru.

II. VZTAH PRACOVNÍKA K BANCE, V NÍŽ JE ZAMĚSTNÁN

1. Pracovník banky vykonává svá oprávnění a plní své povinnosti, plynoucí z jeho postavení nebo funkce v bance, čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu banky.

2. Pracovník banky dbá o prohlubování a zvyšování své odborné a jazykové kvalifikace. Své kvalifikace a schopností a pracovního potenciálu plně využívá v zájmu banky.

3. Pracovník banky se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy banky. To především znamená, že se zříká činnosti v obchodních společnostech, jejichž činnost je, nebo může být, v rozporu se zájmy banky. Samostatně nepodniká s informacemi a výhodami, které získá v bance, v níž je zaměstnán. Nevyužívá, bez písemného souhlasu zaměstnavatele, materiálního a informačního vybavení banky, v níž je zaměstnán, v soukromém zájmu a k soukromé činnosti (např. softwarového vybavení). Pouze se souhlasem příslušného vedoucího pracovníka banky může pracovník banky přijmout funkci v jiném podnikatelském subjektu vč. členství v jeho statutárních orgánech a dozorčích radách, i když činnost tohoto subjektu není v rozporu se zájmy banky.

4. Pracovník banky zachovává přísnou mlčenlivost o záležitostech banky, v níž je zaměstnán a o záležitostech klientů, o nichž se dozví při výkonu své činnosti v bance.

5. Ve veřejném vystupování (to znamená např. pro publikační činnosti, při poskytování údajů sdělovacím prostředkům a podobně) bude pracovník vždy dbát zájmů banky a její obchodní politiky. Informace o vnitřních záležitostech banky, o jejích záměrech a strategii bude poskytovat pouze po schválení vedením banky, event. po schválení tiskovým tajemníkem, příp. jeho prostřednictvím. Pracovník banky se vyvaruje vyjadřování na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, v nichž by byly obsaženy informace o poměrech klientů banky, o nichž se dozví v rámci obchodního vztahu banky ke klientovi, a hodnocení klientů banky.

6. Pracovník banky nesmí svého postavení v bance využít k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv, především od obchodních partnerů banky a od konkurentů banky. Rovněž nesmí svého postavení v bance využít k nabízení obdobných výhod. Pracovník banky dbá na to, aby jeho vlastní zájmy nebyly ve střetu s povinnostmi, které má vůči bance, u níž je zaměstnán, ani vůči jejím klientům, a bez zbytečného prodlení uvědomí své nadřízené o všech okolnostech, které se týkají jeho osoby a o nichž ví nebo se domnívá, že by k takovému střetu zájmů vést mohly, např. ve spojení s dary, pozvánkami, přidělováním obchodů nebo transakcemi s finančními instrumenty a ve spojitosti s korupcí, podvody nebo zneužitím trhu.

7. Pracovník banky spravuje rovněž své osobní a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil pověst banky, v níž je zaměstnán, či nezavdal podnět k nedůvěře.

III. VZTAHY BANKY A JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ KE KLIENTELE

1. Banka přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu. Pracovník banky uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních motivů pracovníka banky.

2. Banka poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

3. Banka posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. I při uplatňování zásady „poznej svého klienta“ banka postupuje tak, aby nepřiměřeně nenarušovala jeho právo na soukromí a neporušila právo na ochranu osobnosti.

4. Banka poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

5. Banka poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

6. Banka seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným v bance pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti.

IV. VZTAHY BANK NAVZÁJEM

1. Banka dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla slušného a poctivého obchodního styku. Banky mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. Banka se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence. Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama bank budou vedeny tak, aby nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž komerčních bank jako celku.

2. Banka se zdrží všeho, co by mohlo vést k narušování požadavků tohoto etického kodexu v části obecné či v částech týkajících se pracovníků.

3. V personálních záležitostech budou banky postupovat obezřetně tak, aby vzájemně nepoškozovaly své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad tohoto kodexu nebo vyvozovat důsledky z jejich nedodržení. Především v případech, kdy přecházejí pracovníci z jedné banky do druhé, bude banka při přijímání takového pracovníka postupovat s přihlédnutím k okolnosti, zda u svého předchozího zaměstnavatele neporušil hrubě etické zásady tohoto kodexu.

4. Dodržování tohoto etického kodexu bude sledováno Etickým výborem prezidia České bankovní asociace a z toho plynoucí závěry či rozpory budou Etickým výborem prezidia České bankovní asociace řešeny ve smyslu příslušných částí Stanov. Stejně tak bude Českou bankovní asociací v přiměřených intervalech posuzována eventuální aktualizace či zpřesnění tohoto kodexu.

Odkaz na úplné znění kodexu: Etický kodex ČBA – plné znění

Zdroj: ČBA (https://www.czech-ba.cz/)

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..