Binární opce mohou obchodovat pouze profesionálové, jsou vysoce rizikové

Binární opce - co to je, kde se obchodují a jak vysoká jsou s nimi spojená rizika a pravděpodobnost celkové ztráty vloženého kapitálu
Binární opce - co to je, kde se obchodují a jak vysoká jsou s nimi spojená rizika a pravděpodobnost celkové ztráty vloženého kapitálu

Česká národní banka vydala opatření obecné povahy, kterým zakazuje uvádět na trh, distribuovat nebo prodávat binární opce jiným než profesionálním zákazníkům. Tímto krokem ČNB navazuje na dočasné rozhodnutí týkající se binárních opcí, které bylo s celoevropskou platností vydáno Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v květnu roku 2018.

Opatření obecné povahy bylo uveřejněno na Úřední desce ČNB a nabylo účinnosti 2. července 2019.

Binární opce

Binární opce jsou investiční nástroj derivátového typu, který se na finančních trzích rozšířil po roce 2000. K většímu využívání však došlo až po roce 2008, kdy SEC (Komise pro cenné papíry a burzy v USA) schválila možnost jejich prodeje drobným investorům. Obvykle jde o velmi krátkodobé investice (v řádu minut), které jsou svojí strukturou velmi podobné kurzovním sázkám či jiným hazardním hrám.

Navštivte i Fórum úspěšného investora, kde se dozvíte o investicích a investování vše a to hned z první ruky od samotných investorů!

Jejich podkladovým aktivem jsou obvykle měnové páry (forex), akcie, cenné kovy nebo burzovní indexy. Zákazník „sází“ na růst nebo pokles podkladového aktiva. Pokud je jeho odhad správný, získá zpět vložené prostředky plus zisk. Pokud však jeho odhad není správný, přichází o všechny vložené peníze. Nejde tedy o klasickou opci, protože chybí právo na odkup podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu.

TIP na článek: Hlavní rizika investování do akcií, dluhopisů nebo komodit

Pohled evropských orgánů na binární opce

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydal v květnu 2018 dočasné rozhodnutí, které zakazovalo uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí jiným než profesionálním zákazníkům. Rozhodnutí se opíralo o rozsáhlé analýzy, které prokazovaly závadnost binárních opcí pro jiné než profesionální zákazníky. Toto rozhodnutí platí do 2. července 2019 a ESMA vyzvala orgány dohledu členských států, aby navázaly vlastními opatřeními.

Profesionální zákazník je definován v zákoně o podnikání na kapitálových trzích. Obecně jde o subjekty, u kterých se předpokládá dostatečná zkušenost s obchodováním na finančních trzích.

ČNB v minulosti opakovaně poukazovala na škodlivost binárních opcí pro neprofesionální zákazníky, například ve svých zprávách o výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. Na webu ČNB bylo stanovisko k nevhodnosti obchodování s binárními opcemi neprofesionálními zákazníky uveřejněno již v roce 2015.

Rizika spojená s obchodováním binárních opcí

Binární povaha nástroje, kdy zákazník má pouze „uhodnout“ pohyb ceny podkladového aktiva, jej ve spojení s krátkodobým charakterem činí velmi podobným hazardním hrám. Uvádí se, že někteří investoři do binárních opcí „vsadí“ v krátkých intervalech další peníze i přesto, že se jejich celková ztráta neustále zvyšuje. Přitom modelové matematické výpočty dokazují, že se pravděpodobnost zisku s rostoucím množstvím obchodů snižuje – v případě 20 obchodů je pravděpodobnost ztráty 59 %, zatímco u 1000 obchodů až 99 %.

Binární opce jsou vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory. Investor může utrpět ztrátu svého investovaného kapitálu nebo jeho části, a proto by neměl spekulovat s kapitálem, jehož ztrátu by si nemohl dovolit.

Obchod s nimi probíhá mimo organizované trhy, to znamená, že tvorba cen, vypořádání a další podmínky binárních opcí nejsou standardizované. Pro neprofesionální zákazníky je obtížné pochopit podmínky tohoto produktu kvůli složité struktuře cen, která je umocněna různými přirážkami.

Hlavní nebezpečí binárních opcí pro neprofesionální zákazníky však spočívá v jejich netransparentnosti.

Obchodování probíhá výlučně online

Binární opce byly do zákazu ze strany ESMA nabízeny zejména přeshraničně prostřednictvím internetu. Podle informací od ostatních orgánů dohledu nad kapitálovými trhy členských států Evropské unie utrpělo v rámci EU při obchodech s binárními opcemi až 87 % neprofesionálních zákazníků ztrátu. Také ČNB eviduje stížnosti poškozených klientů zahraničních poskytovatelů binárních opcí.

Bližší informace jsou uvedeny v Opatření obecné povahy ohledně produktové intervence ve vztahu k binárním opcím ze dne 18. 6. 2019.

Co jsou to binární opce?

Binární opce představují jeden z několika druhů finančních opcí. Vyznačují se značnou jednoduchostí, protože kupujícímu i prodávajícímu je předem známá maximální výše zisku či případné ztráty. Slovo „binární“ zastupuje skutečnost, že při splatnosti opce kupující buď nedostane nic (ztrátový obchod), nebo dosáhne předem daného zisku.

Navštivte i Fórum úspěšného investora, kde se dozvíte o investicích a investování vše a to hned z první ruky od samotných investorů!

Binární opce se mohou obchodovat na regulovaných trzích, ale obecně jsou neregulované, obchodují se na internetu a jsou náchylné k podvodům, proto např. americká komise pro cenné papíry a burzy vydala varování investorům ve věci binárních opcí. Podle České národní banky jsou binární opce investičním nástrojem, jejich poskytování je vyhrazeno obchodníkům s cennými papíry a u většiny neprofesionálních zákazníků investování do binárních opcí neodpovídá jejich odborným znalostem a zkušenostem.

Jak probíhá obchodování binárních opcí?

Kupující binární opce investuje částku, které se říká prémium. Při vypršení platnosti opce (expirace) obdrží nominální hodnotu opce, pokud mu obchod vyšel. Rozdíl mezi těmito dvěma částkami tvoří jeho zisk. Pokud mu obchod nevyšel, nedostane nic a jeho ztrátu činí částka, kterou do opce investoval.

U binárních opcí je nominální hodnota vždy předem dána. Prémium, neboli cena opce, může být také fixní, nebo se pohybuje v závislosti na ceně podkladového aktiva. Pokud je prémium fixní, bývá nominální hodnota vyjádřena procentem zisku z investovaného prémia. Pokud je prémium proměnlivé v závislosti na podkladovém aktivu, bývá nominální cena opce zpravidla vyjádřena pevnou častkou, například 100 dolarů.

Obchod s binární opcí může dopadnout třemi způsoby:

  1. In the money – byla splněna podmínka opce a kupující obdrží nominální hodnotu, má zisk
  2. Out of the money – nebyla splněna podmínka opce a kupující nedostane nic, jeho ztrátou je tedy zaplacené prémium
  3. At the money – pokud kupující spekuloval na to, že cena bude výš nebo níž, a nenastane ani jeden případ, je mu vráceno prémium a obchod končí nulou

Druhy binárních opcí dle jejich typu

Níže rozepisujeme druhy binárních opcí dle typu, ve kterých bývají obchodovány:

High/Low (Nahoru/Dolu)

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš nebo níž než ve chvíli, kdy do opce investoval. Nezáleží o kolik, rozhodující je jen strana.

Touch/No touch (Dotkne se/Nedotkne se)

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva dosáhne, nebo naopak že nedosáhne určité úrovně před splatností opce. Na této úrovni však nemusí zůstat až do expirace – tak získaly svoje příznačné jméno.

Boundary (Hranice)

Kupující spekuluje, že se cena podkladového aktiva udrží v rámci určitých mezí, nebo naopak že je opustí a bude mimo v momentě splatnosti opce.

Pairs (Páry)

Kupující spekuluje na relativní cenový vývoj dvou podkladových aktiv. Spekuluje, které ze dvou podkladových aktiv dosáhne lepší výkonnosti v rámci daného časového intervalu do splatnosti opce.

Ladder (Žebřík)

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš, nebo níž ceně, kterou sám určí. Podle toho, jaký rozdíl je mezi cenou v čase nákupu a určenou cenou se zvyšuje a nebo snižuje možný zisk. Ten se pohybuje mezi 1 a 500 %.

KIKO (ne Kik :-)

Jediná binární opce, u níž není stanovena fixní doba trvání. Kupující spekuluje, kterou ze dvou předem stanovených cenových úrovní cena zasáhne dřív. Cílové cenové úrovně jsou stanoveny nad a pod aktuální cenou ve stejné vzdálenosti. Obchod tedy neukončuje vypršení časového limitu, ale zasažení jedné ze dvou cenových úrovní.

Binární opce podle času splatnosti

Níže rozepisujeme druhy binárních opcí podle času splatnosti, ve kterých jsou obchodovány:

Krátkodobé opce

Krátkodobé opce mívají splatnost desítky sekund, 1, 2, nebo 5 minut a bývají výhradně typu High/Low. Zisk v případě výdělku u těchto opcí se pohybuje mezi 70 % a 85 % + prémium.

Střednědobé opce

Střednědobé opce mívají splatnost v rámci téhož dne a to od 10 minut až po několik hodin a jejich nabídka čítá všechny druhy binárních opcí. Zisk v případě výdělku se pohybuje mezi 75 % a 90 % + prémium.

Dlouhodobé opce

Dlouhodobé binární opce mají splatnost několika dnů, týdnů a výjimečně i měsíců. Tyto opce bývají většinou typu High/Low nebo Touch/No Touch. V případě Touch/No Touch opcí se zisk v případě výdělku může dostat až na 500 % + prémium.

Navštivte i Fórum úspěšného investora, kde se dozvíte o investicích a investování vše a to hned z první ruky od samotných investorů!

Příklad obchodu s binární opcí

Kupující spekuluje, že kurz měnového páru EUR/USD bude za hodinu výš, než je při vstupu do obchodu. Investuje proto 100 dolarů na Call u High/Low binární opce, která má předem stanovený zisk 80 % (tento zisk se může u různých aktiv, nebo brokerů lišit). Kurz EUR/USD je při splatnosti opce skutečně výš a kupujícímu je tedy vyplaceno zpět prémium opce 100 dolarů a dalších 80 dolarů jako zisk.

Pokud by kurz EUR/USD v době splatnosti opce byl nižší, než při vstupu do obchodu, kupující nedostane vyplaceno zpět nic. Pokud je kurz EUR/USD v době expirace shodný s kurzem v době nákupu, kupující dostane vyplaceno zpět prémium 100 dolarů. Obdobným způsobem se obchodují i ostatní druhy binárních opcí.

Pravděpodobnost celkové ztráty

Níže přinášíme pravděpodobnost celkové ztráty (která je velmi vysoká!) při obchodování binárních opcí na modelu České národní banky.

Model ČNB znázorňující obchodování s binárními opcemi:

Graf – binární opce

Vodorovná osa znázorňuje celkový výnos v CZK nebo jiné měně, svislá osa znázorňuje pravděpodobnost, že klient takového zisku dosáhne. 

Pravděpodobnost celkové ztráty

Níže uvedená tabulka znázorňuje pravděpodobnost celkové ztráty pro různý počet obchodů:

Počet obchodůPravděpodobnost celkové ztráty
2058,81 %
5076,01 %
10081,59 %
20088,54 %
100099,48 %

TIP na článek: Jak investovat do zlata? Průvodce začínajícího investora od A do Z


Máte osobní zkušenost s obchodováním binárních opcí? Podělte se o vaše rady, tipy a názory níže do komentárů, ať pomůžete nově začínajícím investorům vyvarovat se základních chyb a omylů, které vás na cestě za finanční nezávislotí potkali, děkujeme!

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..